Σύνδεση

Σύνδεση

Μετάφραση

enfrdeitptrues

Πρόγραμμα 5,5 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία

 

Από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / επιχειρηματική ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία», η οποία χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 5.500.000 εκατ. ευρώ: 60% μέχρι και 3.300.000 για τα επιχειρηματικά που υποβάλλονται από υφιστάμενες επιχειρήσεις και 40% μέχρι και 2.200.000 ευρώ για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται από νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να ενισχύσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω στοχευμένων ενεργειών, για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους με εισαγωγή σύγχρονων και καινοτόμων διαδικασιών και μέσων στην παραγωγική τους διαδικασία.
Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, θα ενισχυθούν κατά προτεραιότητα οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς προτεραιότητας της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στους ακόλουθους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας: αγροδιατροφή (μεταποίηση – αγροτικών προϊόντων/τρόφιμα, ποτά), γούνα – δερμάτινα προϊόντα, περιβάλλον (ενέργεια, εκτός από εταιρείες παραγωγής ενέργειας – μεταλλικές κατασκευές).

 

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

Επιλέξιμες προς ενίσχυση στη συγκεκριμένη δράση είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΠΔΜ και θα υλοποιήσουν τις ενέργειές τους αποκλειστικά στην ΠΔΜ, ανήκουν δε στις οι ακόλουθες κατηγορίες:
Υπό σύσταση: επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στη δράση και θα διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ πριν από την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης.

Νέες: επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1η/1/2018 έως και την ημερομηνία υποβολής της πρότασης και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης διαθέτουν επιλέξιμο/ους ΚΑΔ. Εξαίρεση αποτελούν επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν μόνο τον/τους ΚΑΔ: 41.20.20.01 και 41.20.20.02.

Υφιστάμενες: επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν από την 1η/1/2018 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κ.λπ.).

Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται η υποβολή μιας και μοναδικής αίτησης χρηματοδότησης ανά ΑΦΜ, ενώ για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις ο ίδιος φορέας επένδυσης (εταίρος/μέτοχος) δεν μπορεί συμμετάσχει σε παραπάνω από ένα επενδυτικό σχέδιο. Επίσης, δεν είναι επιλέξιμες συστεγαζόμενες επιχειρήσεις καθώς και επιχειρήσεις με έδρα την κατοικία του δικαιούχου (κύρια ή δευτερεύουσα).

 

Επιλέξιμες δαπάνες

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου προς ενίσχυση προϋπολογισμού από την επιχείρηση δυνητικό δικαιούχο, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των υπό υλοποίηση ενεργειών του επενδυτικού σχεδίου με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 70% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά εργασίες ανέγερσης, ανακαίνισης, διαμορφώσεων.
 • Μηχανήματα – εξοπλισμός – λογισμικά (έως 100% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού): αφορά μηχανήματα, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα (επαγγελματικής χρήσης, μεικτής, πολλαπλής χρήσης έως 9 θέσεις), λογισμικό, ιστοσελίδα/e-shop.
 • Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών (έως 5.000 ευρώ/πιστοποιητικό).
 • Σύνταξη και παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου (έως 4.000 ευρώ).
 • Λειτουργικές δαπάνες με χρήση ρήτρας ευελιξίας (έως 10% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού).
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού, με χρήση ρήτρας ευελιξίας, (έως 40% επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και 24.000 ευρώ, μέχρι 2 ΕΜΕ).

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της δράσης (3/2/21).

Επιλέξιμος προϋπολογισμός – ποσοστό ενίσχυσης

Ο επιλέξιμος προς ενίσχυση προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 15.000 έως 280.000 ευρώ, ενώ η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους είκοσι τέσσερις μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών τους στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης είναι 70% για τις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις όλων των τομέων.
Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης (επιλέξιμοι ΚΑΔ, προϋποθέσεις συμμετοχής κ.λπ.) μπορούν να αναζητηθούν, στην ιστοσελίδα:  https://bit.ly/2MFep6A .

Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως τις 31/3/2021.

 


Με εκτίμηση
Εμποροεπαγγελματικός Συλλόγος Βελβεντού

 

Ενημέρωση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού σχετικά με την Υπουργική Απόφαση μέτρων που ισχύουν από 4 μέχρι 16 Μαρτίου 2021 λόγω Κορωνοϊού COVID-19 

Εκδόθηκε σήμερα το πρωί η Υπουργική Απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/43-2021 που ορίζει τα νέα μέτρα για την περίοδο από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου μέχρι και την Τρίτη, 16 Μαρτίου, περιλαμβάνοντας και την Καθαρή Δευτέρα.

Με την απόφαση καθορίζεται νέο, ειδικά προσαρμοσμένο ωράριο και για τα δύο νέα επιδημιολογικά επίπεδα, αυξημένου και πολύ αυξημένου κινδύνου, ως εξής:
 

Περιοχές αυξημένου κινδύνου (κόκκινες)

 • Για όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με click inside (ένδυσης, υπόδησης, βιβλιοχαρτοπωλεία) ή click away (όλες οι υπόλοιπες),

καθιερώνεται νέο προαιρετικό και διευρυμένο ωράριο λειτουργίας

 για όλες τις κόκκινες περιοχές, από τις 07:00 έως τις 20:30, χωρίς εξαιρέσεις.

 • Το ίδιο ωράριο (07:00 έως 20:30) ισχύει και για τα καταστήματα τροφίμων.

 

Περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου (βαθυκόκκινες)

 • Στις περιοχές πολύ αυξημένου κινδύνου, αναστέλλεται η λειτουργία του λιανικού εμπορίου, με την εξαίρεση των καταστημάτων τροφίμων.
 • Ειδικά για τις επιχειρήσεις τροφίμων, το ωράριο λειτουργίας που θα ισχύσει εκτείνεται από τις 07:00 έως τις 18:30.  Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, όπου από Δευτέρα έως Παρασκευή, το ωράριο ορίζεται από τις 07:00 έως τις 20:30.

Η ισχύς της Υπουργικής Απόφασης ξεκινάει από σήμερα, με την εξαίρεση της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την οποία η ισχύς της αρχίζει από το Σάββατο, 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.

 


Με εκτίμηση
Εμποροεπαγγελματικός Συλλόγος Βελβεντού

 

 

Ανακοίνωση - Ενημέρωση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού για τα ενοίκια Μαρτίου των επιχειρήσεων

 

Σε ότι αφορά τα ενοίκια, είναι γνωστό ότι με το άρθρο
31 ν. 4778/2021
επεκτάθηκε η απαλλαγή μισθώματος επαγγελματικής στέγης και για τον μήνα Μάρτιο 2021.  Από την ίδια διάταξη προβλέπεται η έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από γνώμη του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που θα καθορίζει τις ειδικότερες λεπτομέρειες.  Ωστόσο, περιμένουμε ότι, μετά την έκδοση της σχετικής εκτελεστικής πράξης, θα ισχύσουν τα κάτωθι:•   Κλειστές Επιχειρήσεις  όπως οι λιανεμπορικές και της εστίασης:

              Απαλλάσσονται πλήρως από την καταβολή ενοικίου και τον Μάρτιο.


  •   Πληττόμενες βάσει ΚΑΔ επιχειρήσεις που παραμένουν ανοικτές:

       Θα καταβάλλουν ενοίκιο μειωμένο κατά 40%.


 

Για οτιδήποτε νεότερο, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.

 


Με εκτίμηση
Εμποροεπαγγελματικός Συλλόγος Βελβεντού

 

 

Συνάντηση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού και Δήμου Βελβεντού με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

 
Την Παρασκευή (26-02-21) μετά από την συνάντηση και συζήτηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, μόνο ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Βελβεντού και ο Δήμος Βελβεντού καταθέσαμε και τα παρακάτω έγγραφα.Το Σάββατο (27-02-21) βράδυ έγινε τηλεδιάσκεψη των Εμπορικών Συλλόγων μαζί με τον Περιφερειάρχη στο οποίο η κουβέντα ήταν για τις άμεσες οικονομικές και επενδυτικές εξελίξεις.

Δειτε τα έγγραφα κάτω.

 

Ανακοινώσεις του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού 

1.  Όσοι θέλουν μπορούν να κάνουν ενστάσεις για τα λεφτά απο το πρόγραμμα της
     Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας ειδικά αυτοί που είναι κοντά στα μόρια.


2.  Επίσης τελειώνει η προθεσμία για το πρόγραμμα που είναι 1000 έως 1800 ευρώ.

     Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή ερώτηση να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλ : 6945778940


   To Συμβούλιο του Συλλόγου
      

Κοπή πίτας του Εμποροεπαγγελματικού

Συλλόγου Βελβεντού

Με επιτυχία και με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού που διοργανώθηκε στις 3/2/2018 στο εξοχικό 
κέντρο ΡΕΜΒΗ! 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου και τα μέλη του, ευχαριστούνε θερμά όλους όσους παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και εύχονται Καλή Χρονιά με υγεία. 

 

 

 

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Βελβεντού

ΚΑΤ΄ΕΠΕΙΓΟΝ

 

Αγαπητέ συνάδελφε σου γνωστοποιούμε ότι την

Δευτέρα 23 Μαΐου και ώρα 14:00 – 22:00 μ.μ.

υπό την εποπτεία του συλλόγου θα γίνει η

πιστοποίηση του ΕΦΕΤ όλων των επιχειρήσεων

τροφίμων και ποτών του Βελβεντού και

περιχώρων.

 

Η ώρα προσέλευσης – έναρξη είναι 15:30 μ.μ. το

απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Βελβεντού.

Καθηγήτρια από τον ΕΦΕΤ θα κάνει την εκπαίδευση

και  πιστοποίηση.

 

Αποτελεί τιμή για τον Σύλλογο και την περιοχή που η

πιστοποίηση θα πραγματοποιηθεί υπό την

αιγίδα του Εμποροεπαγγελματικού

Συλλόγου σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της

Δυτικής Μακεδονίας και μέλος του διοικητικού

συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Εστιατόρων και συναφών Επαγγελμάτων Ελλάδας

κ.Τσαπατσάρης Γρηγόριος.

 

 

 

Για το Δ.Σ.

 

     Ο Πρόεδρος                      Ο Γεν. Γραμματέας

    Ιωάννης Πιστιώλας                  
Μαρία Καμκούτη                                           

 

 

Κοπή πίτας του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού

Με επιτυχία και με μεγάλη προσέλευση κόσμου πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού που διοργανώθηκε στις 20/2/2016 στο εξοχικό 
κέντρο Μετόχι στο Βελβεντό!Ο Πρόεδρος του Συλλόγου και τα μέλη του, ευχαριστούνε θερμά όλους όσους
παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και
εύχονται Καλή Χρονιά με υγεία. 

 

 

 

Χορός Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού στο ''κέντρο'' Μετόχι

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Βελβεντού σας προσκαλεί στον χορό που διοργανώνει στο εξοχικό κέντρο Μετόχι στο Βελβεντό στις 20/2/2016 με ζωντανή μουσική.

Θα χαρούμε να σας δούμε από κοντά!

Είσοδος δωρεάν 

Κάλεσμα Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Βελβεντού

στην απεργία της 4ης Φεβρουαρίου

 

Στην απεργία της 4ης Φεβρουαρίου καλεί τα μέλη του ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Βελβεντού.
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2016 όλες οι συνδικαλιστικές οργανώσεις όλων των Κλάδων ΑΠΕΡΓΟΥΝ

Όλη η Ελλάδα θα είναι κλειστή, θα παραλύσει το κράτος γι' αυτό και πρέπει να παραμείνουμε 
και εμείς κλειστοί.
 
Αυτό αφορά όλα τα καταστήματα και αυτά της εστίασης (καφετέριες. καφενεία, εστιατόρια κ.λ.π.)


Όποιος θέλει μπορεί να συμμετάσχει και στην απεργία που θα πραγματοποιηθεί στην
Κεντρική Πλατεία της Κοζάνης στην μεγάλη συγκέντρωση του νομού.


ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου
Πιστόλας Ιωάννης

Αρχική       Ο Σύλλογος      Το Βελβεντό      Τα Νέα μας       Επικοινωνία         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

  Copyright © 2015 - 2022   
     Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού     

                                                                   
 Designed by  
Tech Solutions PC