Σύνδεση

Σύνδεση

Ευχές για το Πάσχα από τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Βελβεντού

 


easter wishes photoΔείτε τις ευχές στο βίντεο κάτω
logo final with bold text white1979x1746

 

 

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εκδίδει αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που θα τεθούν σε ισχύ την 01.01.2022

 

Kratikes Enisxuseis

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα («κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα»), οι οποίες καθορίζουν τους κανόνες βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να χορηγούν κρατικές ενισχύσεις σε επιχειρήσεις για τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιοχών στην ΕΕ, εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών. Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022.

Οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα αποτελούν την πρώτη δέσμη κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που αναθεωρούνται μετά την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και την Ευρωπαϊκή βιομηχανική και ψηφιακή στρατηγική.

Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποτελούν σημαντικό μέσο που χρησιμοποιούν τα κράτη μέλη για την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης. Η Επιτροπή ενέκρινε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα μετά από αξιολόγηση των ισχυόντων κανόνων, που διενεργήθηκε το 2019, και εκτενή διαβούλευση με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το σχέδιο κειμένου, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών, των επιχειρηματικών ενώσεων, των ομάδων συμφερόντων, μεμονωμένων εταιρειών και πολιτών.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα περιλαμβάνουν ορισμένες στοχευμένες προσαρμογές για την απλούστευση και την αποτύπωση της πείρας που αποκτήθηκε από την εφαρμογή των προηγούμενων κανόνων, καθώς και για την αντανάκλαση νέων προτεραιοτήτων πολιτικής που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και την Ευρωπαϊκή βιομηχανική και ψηφιακή στρατηγική. 

Τα βασικά στοιχεία των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών είναι τα εξής:

 • Αύξηση της συνολικής κάλυψης των περιφερειακών ενισχύσεων στο 48 % του πληθυσμού της ΕΕ(προηγουμένως 47 %) και επικαιροποίησητου καταλόγου των ενισχυόμενων περιοχών «α» και των προκαθορισμένων περιοχών «γ» με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες στατιστικές της Eurostat σχετικά με το ΑΕΠ (2016-2018) και την ανεργία (2017-2019).
 • Τα κριτήρια καθορισμού των ενισχυόμενων περιοχών, τα οποία έχει αποδειχτεί ότι λειτούργησαν ικανοποιητικά κατά την προηγούμενη περίοδο, έχουν παραμείνει αμετάβλητα. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα έχουν αυξημένη ευελιξία στον καθορισμό των λεγόμενων μη προκαθορισμένων περιοχών «γ»στους χάρτες: Εκτός από τα ήδη ισχύοντα κριτήρια, η Επιτροπή εισήγαγε μια απλούστευση που επιτρέπει στα κράτη μέλη να αποδίδουν εύκολα τον χαρακτηρισμό της μη προκαθορισμένης περιοχής «γ» σεπεριοχές δίκαιης μετάβασηςοι οποίες αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις μετάβασης.
 • Αυξημένες μέγιστες εντάσεις ενίσχυσηςγια τη στήριξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της ψηφιακής στρατηγικής, καθιστώντας δυνατή την παροχή πρόσθετων κινήτρων για επενδύσεις στις μειονεκτούσες περιοχές της ΕΕ.

Επιπλέον, οι κατευθυντήριες γραμμές περιλαμβάνουν διάφορες πριμοδοτήσεις της έντασης ενίσχυσης: i) για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές, ii) για τις παραμεθόριες περιοχές, iii) για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης στις πλέον μειονεκτικές περιοχές και iv) για τις περιοχές που αντιμετωπίζουν μείωση πληθυσμού. 

Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) διατηρούν επίσης υψηλότερες μέγιστες εντάσεις ενίσχυσης σε σχέση με τις μεγάλες επιχειρήσεις.

 • Εγκυρότητα των χαρτών περιφερειακών ενισχύσεων για την περίοδο 2022-2027, με προβλεπόμενη ενδιάμεση επανεξέταση το 2023με βάση επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία που αντικατοπτρίζουν τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις και επιτρέπουν στις περιφέρειες να ανακάμψουν από την κρίση.
 • Γενική απλούστευση της δομής των κατευθυντήριων γραμμών, αποσαφήνιση ορισμένων ορισμών και ορολογίας και ορισμένες στοχευμένες αλλαγές υπό το πρίσμα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των βιομηχανικών και ψηφιακών στρατηγικών της ΕΕ. Για παράδειγμα, επικαιροποιήθηκε το τομεακό πεδίο εφαρμογής των κατευθυντήριων γραμμών, καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για να εξισορροπηθούν οι θετικές επιπτώσεις της ενίσχυσης με τις αρνητικές επιπτώσεις της στον ανταγωνισμό και τις συναλλαγές. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης αυτής μπορούν πλέον να λαμβάνονται υπόψη και άλλες θετικές και αρνητικές επιπτώσεις, όπως η ουσιαστική συμβολή στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση ή ορισμένοι συναφείς αρνητικοί εξωτερικοί παράγοντες.

Ταυτόχρονα, στις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις διατηρούνται ισχυρές διασφαλίσεις ώστε να εμποδίζονται τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν δημόσιους πόρους για να προκαλέσουν τη μετεγκατάσταση θέσεων εργασίας από ένα κράτος μέλος της ΕΕ σε άλλο, γεγονός ουσιαστικής σημασίας για τον θεμιτό ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά.

Οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα θα τεθούν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2022, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό επαρκή χρόνο στα κράτη μέλη για να καταρτίσουν τους οικείους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων. Τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να κοινοποιήσουν τους μελλοντικούς χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων στην Επιτροπή, οι οποίοι θα αποτελέσουν αντικείμενο μεμονωμένων αποφάσεων.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Μαγκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Οι νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα που εγκρίθηκαν σήμερα θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να στηρίξουν τις λιγότερο ευνοημένες ευρωπαϊκές περιφέρειες για την κάλυψη της υστέρησης και τη μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία. Αυτοί οι στόχοι συνοχής βρίσκονται στο επίκεντρο της Ένωσής μας. Έχουμε επίσης αυξήσει τις δυνατότητες των κρατών μελών να στηρίζουν περιφέρειες που αντιμετωπίζουν προκλήσεις όσον αφορά τη μετάβαση ή διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως η μείωση του πληθυσμού, έτσι ώστε οι κατευθυντήριες γραμμές να συμβάλλουν πλήρως στην πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση, εξασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.»


 • Ιστορικό

Η Ευρώπη χαρακτηριζόταν ανέκαθεν από σημαντικές περιφερειακές ανισότητες όσον αφορά την οικονομική ευημερία, το εισόδημα και την ανεργία. Οι περιφερειακές ενισχύσεις αποσκοπούν στη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης των μειονεκτουσών περιοχών της Ευρώπης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ισότιμους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών.

Στις κατευθυντήριες γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις, η Επιτροπή καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να θεωρηθεί ότι οι περιφερειακές ενισχύσεις συμβιβάζονται με την εσωτερική αγορά, καθώς και τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των περιοχών που πληρούν τους όρους του άρθρου 107 παράγραφος 3 στοιχεία α) και γ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (περιοχές «α» και «γ» αντίστοιχα). Στα παραρτήματα των κατευθυντήριων γραμμών προσδιορίζονται οι πλέον μειονεκτούσες περιφέρειες, οι λεγόμενες περιφέρειες «α», στις οποίες περιλαμβάνονται οι εξόχως απόκεντρες περιφέρειες και οι περιφέρειες των οποίων το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι μικρότερο ή ίσο με το 75 % του μέσου όρου της ΕΕ, και οι προκαθορισμένες περιφέρειες «γ», που αντιπροσωπεύουν πρώην περιοχές «α» και αραιοκατοικημένες περιοχές.

Τα κράτη μέλη μπορούν πλέον να καθορίσουν τις αποκαλούμενες μη προκαθορισμένες περιοχές «γ», μέχρι τη μέγιστη προκαθορισμένη κάλυψη «γ» (για την οποία υπάρχουν επίσης αριθμητικά στοιχεία στα παραρτήματα Ι και ΙΙ των κατευθυντήριων γραμμών) και σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια. Τα κράτη μέλη πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή προς έγκριση την πρότασή τους για τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων.

Επομένως, οι κατευθυντήριες γραμμές περιέχουν επίσης κανόνες, βάσει των οποίων τα κράτη μέλη μπορούν να καταρτίσουν χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων που προσδιορίζουν σε ποιες γεωγραφικές περιοχές μπορούν οι επιχειρήσεις να λαμβάνουν κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα (ενισχυόμενες περιοχές) και σε ποιο επίπεδο (ένταση ενίσχυσης).

Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αναθεώρησης των κανόνων ανταγωνισμού από την Επιτροπή με στόχο τη διασφάλιση της καταλληλότητάς τους για το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς, δρομολογήθηκε η αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα τον Ιανουάριο του 2019. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «ελέγχου καταλληλότητας» των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για τον εκσυγχρονισμό των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις του 2012, με σκοπό την αξιολόγηση του κατά πόσον οι ισχύοντες κανόνες εξακολουθούν να είναι κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Η αξιολόγηση βασίστηκε σε εσωτερικές αναλύσεις της Επιτροπής και σε δημόσιες διαβουλεύσεις, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σε μελέτες εκπονηθείσες από εξωτερικούς συμβούλους ή σε στοχευμένες διαβουλεύσεις με συγκεκριμένα ενδιαφερόμενα μέρη.

Στις 30 Οκτωβρίου 2020, η Επιτροπή δημοσίευσε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, στο οποίο συνοψίζονται τα αποτελέσματα της εν λόγω αξιολόγησης. Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, συνολικά, το σύστημα και οι κανόνες ελέγχου των κρατικών ενισχύσεων είναι κατάλληλα για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Ωστόσο, επιμέρους κανόνες, όπως οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, χρειάστηκαν κάποια προσαρμογή, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα της πρόσφατης Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των βιομηχανικών και ψηφιακών στρατηγικών της ΕΕ.

Δεδομένου ότι οι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τα αποτελέσματα του ελέγχου καταλληλότητας, η Επιτροπή ανακοίνωσε την επίσπευση της αναθεώρησης των σχετικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις έως το τέλος του 2021. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι κατευθυντήριες γραμμές για τις ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα, η ανακοίνωση για τα ΣΕΚΕΕ, το πλαίσιο ΕΑΚ, οι κατευθυντήριες γραμμές για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, οι κατευθυντήριες γραμμές για το περιβάλλον και την ενέργεια και οι σχετικές διατάξεις του ΓΚΑΚ. Οι υπόλοιποι κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις που αποτέλεσαν αντικείμενο του ελέγχου καταλληλότητας θα αναθεωρηθούν μεσοπρόθεσμα.

 

Πηγή

 

Κανονιστικό πλαίσιο επανεκκίνησης εστίασης από Δευτέρα 3 Μαΐου

 

 restart estiash 1

 

Σας ενημερώνουμε για τους γενικούς κανόνες λειτουργίας του Κλάδου της Εστίασης και συναφών επαγγελμάτων κατά την επαναλειτουργία του από τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2021.

Να σημειώσουμε ότι η έναρξη λειτουργίας αφορά μόνο στους εξωτερικούς χώρους.

 • Υποχρεωτικό self test 2 φορές την εβδομάδα για τους εργαζόμενους
 • Μόνο καθήμενοι πελάτες
 • Απολύμανση καταλόγων
 • Υποχρεωτική τοποθέτηση απολυμαντικού σε κάθε τραπέζι
 • Μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι
 • Υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και από τους εν αναμονή πελάτες, σύσταση για χρήση μάσκας στους καθήμενους στα καθίσματα ή το μπαρ
 • Αποστάσεις τραπεζιών (90εκ. χωρίς στο ενδιάμεσο να παρεμβάλλονται καρέκλες, 1.20εκ όταν παρεμβάλλεται καρέκλα στη μια πλευρά του τραπεζιού, 1.80εκ εάν παρεμβάλλονται 2 καρέκλες βλέπε συνημμένο σχεδιάγραμμα)
 • Επιτρέπεται η χρήση του μπαρ από τους πελάτες με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί σε απόσταση 1.5μ η επόμενη δυάδα σκαμπό.
 • Κλειστά 23.00 – 5.00 (εξαιρείται delivery, με απαγόρευση πώλησης αλκοόλ)

Παραμένουν σε αναστολή οι ΚΑΔ 5621 (Δραστηριότητες υπηρεσιών τροφοδοσίας για εκδηλώσεις-catering) και 5630 (Υπηρεσίες ποτών) και οι οκταψήφιοι αυτών. 

Πηγή

 

Διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής από την Π.Ε. Κοζάνης στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΕΒΑ, σε συνεργασία με τους Δήμους Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβεντού (Απρίλιος 2021)teba perifereia dianomi trofimwn photo

 

Διανομή τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής από την Π.Ε. Κοζάνης στα πλαίσια του Προγράμματος ΤΕΒΑ, σε συνεργασία με τους Δήμους Κοζάνης,

Η Περιφερειακή Ενότητα  Κοζάνης ΠΔΜ ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης ΤΕΒΑ που έχει συσταθεί για το Νομό μας ανακοινώνει ότι θα πραγματοποιηθεί, σε συνεργασία με τους Δήμους Κοζάνης, Βοΐου, Εορδαίας, Σερβίων και Βελβεντού, διανομή τροφίμων του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ 2018-2019», τις παρακάτω ώρες και μέρες:

 • Στον Δήμο Κοζάνης, στις22 και 23 Απριλίου 2021στο Κλειστό Γυμναστηρίο Κοζάνης (Λευκόβρυση).
 • Στους Δήμους Σερβίων και Βελβεντού στις26 Απριλίου 2021, στο πρώην Εδαφολογικό Εργαστήριο / Κέντρο Αγροτικής Ανάπτυξης (πέτρινο κτίριο, στη διασταύρωση των οδών Ανδρέα Παπανδρέου & Αριστοτέλους-Σέρβια).
 • Στον Δήμο Εορδαίας, στις 26 και 27 Απριλίου 2021στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Εορδαίας (Περγάμου).
 • Στον Δήμο Βοίου, στις 27 και 28 Απριλίου 2021στο Οικοτροφείο Δήμου Βοΐου (δίπλα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο).

Οι ώρες προσέλευσης θα ανακοινωθούν με σχετικό Δελτίο Τύπου από του Δήμους όπου θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά οι οδηγίες που αναλύονται παρακάτω.

Θα διανεμηθούν στους δικαιούχους του προγράμματος τα παρακάτω προϊόντα:

Ζυμαρικά, Γάλα Εβαπορέ, Χυλοπίτες, Τοματοχυμός, Γραβιέρα, Χοιρινό, Βόειο Κρέας, Κοτόπουλο, Υγρό πιάτων και Υγρό γενικής χρήσης.

Οδηγίες προς Ωφελουμένους για τη περίοδο του LockDown

Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα παραλάβουν τα προϊόντα με την επίδειξη της απόφασης έγκρισης ΚΕΑ ή του ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης που παραλαμβάνει και σε περίπτωση αδυναμίας προσέλευσης των ιδίων, με επιπλέον κατάθεση εξουσιοδότησης ετέρου προσώπου (δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής) και επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Μεθοδολογία Διανομής «Drive Through»

Λόγω της υφιστάμενης κατάστασης και της πανδημίας Covid-19, οι ωφελούμενοι θα προσεγγίσουν το σταθερό σημείο διανομής (Κλειστό Γυμναστήριο) αποκλειστικά με όχημα ακολουθώντας τους διαμορφωμένους διαδρόμους εισόδου και εξόδου στο περιβάλλοντα χώρο του γυμναστηρίου έτσι ώστε:

 1. Οι ωφελούμενοι δεν θα αποβιβάζονταισε καμία στιγμή από τα οχήματά τους.
 2. Να διέρχονται από δύο «στάσεις» όπου:
  1. Στη πρώτη, θα πραγματοποιείται η ταυτοποίηση τους από υπαλλήλους του Δήμου που θα είναι προφυλαγμένοι με μάσκες και γάντια. Μετά την ταυτοποίηση οι ωφελούμενοι θα υπογράφουν με δικό τους στυλό σε έντυπη λίστα.
  2. Στη δεύτερη, ο ωφελούμενος θα υποδεικνύει στους υπαλλήλους του αναδόχου που θα τοποθετήσουν τα τρόφιμα (σχάρα, πορτ – παγκαζ, εντός του οχήματος) και οι υπάλληλοι της αναδόχου εταιρίας ολοκληρώνουν την διαδικασία.
  3. Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας συνεχίζουν την έξοδο τους από τον περιβάλλοντα χώρο του γυμναστηρίου.

Υποχρεώσεις Ωφελουμένων

Οι ωφελούμενοι είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν τις παρακάτω οδηγίες:

 1. Να προσέλθουν στο σημείο παραλαβής των τροφίμων αυστηρά στη προκαθορισμένη μέρα και ώρα που θα τους κοινοποιηθεί με SMS. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρηθεί ο συγκεκριμένος κανόνας για την αποφυγή μποτιλιαρίσματος.
 2. Να διαθέτουν το δικό τους στυλόγια την υπογραφή στη έντυπη λίστα υπογραφών ή γάντιμε το οποίο θα πιάσουν το ειδικό στυλό για την υπογραφή στο ηλεκτρονικό σύστημα.
 3. Να διαθέτουν το κατάλληλο έγγραφο πιστοποίησης/ταυτοποίησης δηλαδή το ΑΜΚΑ του μέλους της αίτησης μαζί με την επίδειξη της αστυνομικής του ταυτότητας ή με την εξουσιοδότηση του ετέρου προσώπου (δεν απαιτείται γνήσιο της υπογραφής).
 4. Κατά την ταυτοποίηση και παραλαβή να φορούν μάσκα.

Το ΤΕΒΑ υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται στο σύνολο της χώρας. Συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου για την ανακούφιση των χειρότερων μορφών της φτώχειας, προάγει την κοινωνική συνοχή και ως εκ τούτου συνεισφέρει στον στόχο της εξάλειψης της φτώχειας και συγκεκριμένα στη μείωση του αριθμού των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ενισχύει την δημιουργία ευρύτερου δικτύου συνεργαζόμενων Δήμων και Φορέων.

 

Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

 • Άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας πληρούν τα κριτήρια της υπ’ αριθμ. Δ23/οικ.17108/875/10.04.2017 Απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ Β’1474/28.04.2017) και συμπεριλαμβάνονται στην πλατφόρμα του ΚΕΑ.
 • Άστεγοι, που εξυπηρετούνται από αντίστοιχες δομές φιλοξενίας αστέγων (π.χ. κέντρα ημέρας, συσσίτια αστέγων κτλ).

 

 

Πηγή

 

Πριν και μετά το Πάσχα: Όλα τα νέα μέτρα για εστίαση, εκκλησίες, σχολεία, απαγόρευση κυκλοφορίας

 

Lockdown nea metra

Οι υπερτοπικές διαπεριφερειακές μετακινήσεις των πολιτών, θα ισχύουν από 15 Μαΐου.

Τα μέτρα που θα ισχύσουν πριν και μετά το Πάσχα για εστίαση, εκκλησίες, σχολεία απαγόρευση κυκλοφορίας με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής των επιστημόνων ανακοινώθηκαν αναλυτικά την Τετάρτη. 

Ο οδικός χάρτης για τη χαλάρωση των μέτρων

Πρώτον, τη Δευτέρα 3 Μαΐου επαναλειτουργεί η Εστίαση σε εξωτερικούς χώρους. Και η κυκλοφορία διευρύνεται έως τις 11 το βράδυ. Με υποχρεωτικά self-test στους εργαζομένους. Αποστάσεις στα τραπεζοκαθίσματα. Και τα γνωστά μέτρα υγιεινής.

Δεύτερον, στις 10 Μαΐου ανοίγουν και πάλι γυμνάσια και δημοτικά σχολεία. Και εδώ θα ισχύουν οι αυτοδιαγνωστικοί έλεγχοι για μαθητές, εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό. Όπως και όλοι οι υπόλοιποι κανόνες προστασίας στις αίθουσες.

Τρίτον, το Σάββατο 15 Μαΐου ανοίγει ο Τουρισμός. Με προδιαγραφές για επισκέπτες που έχουν εμβολιαστεί, όσο και για εκείνους που θα πρέπει να ταξιδεύουν με test. Στις 15 Μαΐου, επίσης, απελευθερώνονται οι υπερτοπικές μετακινήσεις για όλους τους πολίτες. Ενώ θα επιτραπούν και ορισμένες δραστηριότητες του Πολιτισμού.

Με βάση τις εισηγήσεις της Επιτροπής των επιστημόνων θα ισχύουν τα εξής: 

-  Σχετικά με τον αριθμό ατόμων στους ιερούς ναούς κατά την διάρκεια των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, θα συνεχίσει να ισχύει η μέχρι σήμερα αναλογία του ενός ατόμου ανά 25m2 με τα υγειονομικά μέτρα, που ήδη ισχύουν (επαρκής αερισμός των χώρων, τήρηση αποστάσεων και κανόνων υγιεινής, αντισηψία χεριών, υποχρεωτική χρήση μάσκας). Επίσης, στους εξωτερικούς χώρους των ναών τήρηση απόστασης 10m2 μεταξύ των πιστών, τήρηση των κανόνων υγιεινής και υποχρεωτική χρήση μάσκας. 
-    Κατά τις ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, χρήση διπλής μάσκας για τους πιστούς τόσο σε εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς χώρους. 
-     Σχετικά με την εφαρμογή testing κατά τις ακολουθίες της της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα, εφαρμογή υποχρεωτικού τεστ σε ιερείς, νεωκόρους, ιεροψάλτες και στο λοιπό προσωπικό, που θα βρίσκεται εντός του ναού.
-     Σχετικά με τις ακολουθίες της Μεγάλης Παρασκευής α) η περιφορά του Επιταφίου μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, χωρίς να ακολουθεί πομπή πιστών, β) το προσκύνημα του Επιταφίου εκτός του ναού, και γ) τήρηση αποστάσεων, υποχρεωτική χρήση μάσκας και γενικότερα ένταση στην εφαρμογή των υγειονομικών μέτρων και επιτήρηση αυτών προς αποφυγή του συγχρωτισμού. 
-    Σχετικά με το χρονικό όριο απαγόρευσης κυκλοφορίας (curfew), περιορισμός της κυκλοφορίας από τις 22:00 για την Μεγάλη Εβδομάδα και την ημέρα του Πάσχα λαμβανομένης υπόψη της ολοκλήρωσης των διαδικασιών των λειτουργιών κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα στις 21:00, ενώ από τις 3 Μαΐου (Δευτέρα του Πάσχα) ο περιορισμός κυκλοφορίας ισχύει από τις 23:00 
-    Σχετικά με την Κυριακή του Πάσχα,  κατ’ εξαίρεση δυνατότητα συγκέντρωσης δύο οικογενειών με ανώτατο αριθμό των 9 ατόμων, ενώ εάν πρόκειται για υπαίθριο χώρο 2 ευρύτερες οικογένειες και πάντως έως 12 άτομα. Συνίσταται η διενέργεια προηγούμενου οικιακού αυτοδιαγνωστικού τεστ σε έχουν όσους συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις αυτές. 
-     Δια ζώσης επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων, στις 10 Μαΐου 2021 με τα μέτρα, που εφαρμόζονται ήδη για τα Λύκεια (υποχρεωτικό έλεγχο αυτοδιάγνωσης με δύο τεστ εβδομαδιαίως «self-testing» μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων και με δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία). 
-     Επαναλειτουργία των χώρων εστίασης (εστιατόρια και καφετέριες), από 3 Μαΐου 2021, με τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και με υποχρεωτικό self-test δύο φορές την εβδομάδα. 
-     Οι υπερτοπικές διαπεριφερειακές μετακινήσεις των πολιτών, θα ισχύουν από 15 Μαΐου 2021.


Πηγή

 

Διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων Επιχειρηματικής Ανακάλυψης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Στρατηγικής Εξυπνης Εξειδίκευσης


Ris anko domi stiriksis

Η καινοτομία αποτελεί αναμφισβήτητα έναν από τους πιο κρίσιμους παράγοντες για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης, ιδιαίτερα σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού ή κρίσεων. Όταν αυτή η αντίληψη γίνεται πράξη από πολλές επιχειρήσεις, δεν μπορεί παρά κι η περιφέρεια στην οποία παράγουν, να ευημερεί.

Πώς όμως μια ιδέα γίνεται πράξη; Στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και για την ανάδειξη των "έξυπνων" κλάδων της νέας Προγραμματικής Περιόδου, η Δομή στήριξης RIS/ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας πρόκειται να υλοποιήσει τα πρώτα θεματικά εργαστήρια της Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (ΔΕΑ), η οποία αποτελεί το βασικό εργαλείο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.

Στόχος των παραπάνω είναι ο εντοπισμός των δραστηριοτήτων του επιχειρηματικού τομέα που -αξιοποιώντας την Έρευνα, την Τεχνολογία και την Καινοτομία - μπορούν να προκαλέσουν διαρθρωτικές αλλαγές στις επιχειρήσεις και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους, θέτοντας σε αναπτυξιακή τροχιά τη Δυτική Μακεδονία.

Η επιτυχία των ΔΕΑ και κατά συνέπεια της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, βασίζεται στην ενεργή συμμετοχή και συνεργασία των επιχειρήσεων, της ερευνητικής κοινότητας, των υπευθύνων του δημοσίου τομέα για την κατανομή των διαθέσιμων πόρων, αλλά και της κοινωνίας των πολιτών με τη μορφή της συλλογικής εκπροσώπησης.

Προκειμένου να καθοριστούν οι τομείς και οι κλάδοι των εργαστηρίων που προγραμματίζονται, παρακαλούμε να δηλώσετε ενδιαφέρον με τη συμμετοχή σας μέχρι την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στη διεύθυνση: https://forms.gle/QrDHDRXbXvVANwYVA

 • Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα στελέχη της Δομής στήριξης RIS / ΠΤΑ Δυτικής Μακεδονίας
 • στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
 • στα τηλέφωνα: 2461053972 - 76
 • στην ιστοσελίδα: https://pta.pdm.gr/domi-ris-dyt-makedonias/epikoinonia/
 • στη σελίδα στο facebook: https://www.facebook.com/rispdm/Πηγή

 

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Βελβεντού: SELF TEST για επιχειρηματίες και μέλη οικογενειών α΄ βαθμού

 

self test for business men

 

Επειδή πολύς λόγος γίνεται για το εάν η υποχρέωση πραγματοποίησης των self tests ισχύει –εκτός από τους εργαζόμενους- και για τους εργοδότες, επιχειρηματίες και τους βοηθούντες συγγενείς πρώτου βαθμού, σας γνωρίζoυμε τα ακόλουθα:

1. Στην σχετική Υπουργική Απόφαση, της οποίας η δημοσίευση αναμένεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δεν γίνεται λόγος για τους επιχειρηματίες και τα βοηθούντα μέλη των οικογενειών τους.  Ένα μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητας του μέτρου στηρίζεται στην αναγγελία στο ΕΡΓΑΝΗ, όπου όμως για να κάνει κάποιος την σχετική γνωστοποίηση πρέπει να έχει την δική του «ηλεκτρονική μερίδα».  Τέτοια έχουν μόνο οι εργαζόμενοι και αφού οι εργοδότες δεν μπορούν να κάνουν καμία γνωστοποίηση στο ΕΡΓΑΝΗ, λογικά εξαιρούνται του μέτρου και η διενέργεια ή όχι τεστ εναπόκειται στην ατομική ευθύνη του κάθε επιχειρηματία.

2. Σε σημερινή συνέντευξη που παραχώρησε η Γενική Γραμματέας Εργασίας κα Στρατινάκη ανέφερε ότι η ΚΥΑ αφορά μόνο τους εργαζόμενους.  Σχετικά με τους ελεύθερους επαγγελματίες ή τους επιχειρηματίες – εργοδότες δεν υπάρχει πρόβλεψη από την απόφαση, ενώ ξεκαθάρισε ότι η απόφαση δεν συμπεριλαμβάνει ούτε τα μέλη α’ βαθμού συγγένειας. Για αυτές τις κατηγορίες, θα υπάρξει αντιμετώπιση το επόμενο διάστημα καθώς δόθηκε προτεραιότητα στους εργαζόμενους για να μη πέσει όλος αυτός ο όγκος ταυτοχρόνως στα φαρμακεία.

Για οποιαδήποτε νεότερη πληροφόρηση έχουμε, θα σας ενημερώσουμε άμεσα.Με εκτίμηση
Εμποροεπαγγελματικός Συλλόγος Βελβεντού

logo final with bold text white1979x1746

 

Πρόσκληση σε επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων να συμμετέχουν στη διαδικτυακή B2B εκδήλωση "Food eirEEN - Meet the Buyer" για επιχειρηματικές ευκαιρίες στην αγορά της Ιρλανδίας


Food eirEEN Meet the Buyer prosklisi

Τα Τοπικά Γραφεία Επιχειρήσεων στην Ιρλανδία, μέλη του Enterprise Europe Network, διοργανώνουν την Food eirEEN, μια εικονική εκδήλωση "Συνάντησε τον Αγοραστή" / «Meet the Buyer», την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021, που προσφέρει στους συμμετέχοντες μια μοναδική ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εξατομικευμένες διαδικτυακές συναντήσεις με σημαντικούς αγοραστές τροφίμων από όλη την Ιρλανδία και την ΕΕ και στόχο τη σύναψη επιχειρηματικών συνεργασιών.

Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Enterprise Europe Network στην ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. μέλος του ευρωπαικού δικτύου.

Στην εκδήλωση αναμένεται να συμμετέχουν περισσότεροι από 25 αγοραστές του κλάδου τροφίμων και 100 εταιρείες προμηθευτών δημιουργώντας μια εξαιρετική ευκαιρία για την ανάπτυξη συνεργασιών των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν. Οι διοργανωτές εκτιμούν πως θα πραγματοποιηθούν περισσότερες από 500 εικονικές Β2Β συναντήσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περίπου 25 αγοραστές, συμπεριλαμβανομένων της λιανικής, της υπηρεσίας τροφίμων, των συστατικών, της διανομής και της φιλοξενίας από την Ιρλανδία και διάφορες ευρωπαικές χώρες θα συμμετέχουν, κάτι που αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες για τη σύναψη νέων επιχειρηματικών συνεργασιών.

Ποια ειναι τα πλεονεκτήματα συμμετοχής:

Η συμμετοχή στο Food eirEEN θα επιτρέψει στους συμμετέχοντες

 • Να αυξήσουν τις πωλήσεις τους,
 • Να ξεκινήσουν επαφές για εμπορικές, τεχνολογικές ή ερευνητικές και αναπτυξιακές συνεργασίες
 • Να αναπτύξουν το δίκτυο της επιχείρησής τους
 • Να μοιραστούν την εμπειρία τους, τη γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη τους με συμμετέχουσες εταιρείες
 • Να γίνουν παρουσιάσεις, συζητήσεις και ανάπτυξη ιδεών για νέα κοινά έργα / project
 • Να παρακολουθήσουν τις τάσεις της αγοράς και να εντοπίσουν τεχνολογικές καινοτομίες

Ποιους αφορά:

Η εκδήλωση αφορά δυναμικές, καινοτόμες, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους ακόλουθους τομείς:

 • Προϊόντα αρτοποιείου
 • Αναψυκτικά
 • Προϊόντα ψύξης
 • Προϊόντα ζαχαροπλαστικής
 • Γαλακτοκομικά προϊόντα
 • Συστατικά τροφίμων
 • Κατεψυγμένα προϊόντα
 • Φρούτα και λαχανικά
 • Προϊόντα μαναβικής
 • Κρέας
 • Αλμυρά / Σνακς
 • Θαλασσινά

Η συμμετοχή στο Food EirEEN είναι δωρεάν!

Εγγραφείτε πριν τις 2 Ιουνίου 2021 στον ιστότοπο b2Match:
https://food-eireen-meet-buyer.b2match.io/

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη διαδικτυακή εκδήλωση Β2Β μπορούν να επικοινωνήσουν για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποστήριξη με την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., μέλος του Enterprise Europe Network, κ. Σπύρο Κελλίδη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. κα. Λιάνα Παπατέρπου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

 

Πηγή

 

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Βελβεντού : Υποχρεωτικά εβδομαδιαία self test

 

Dilwsi self test upoxreotika


Υποχρεωτικά εβδομαδιαία self test για:

Λιανεμπόριο, Εστίαση, Super Market, Κομμωτήρια, Κέντρα Αισθητικής, Μεταφορές, Υπηρεσίες Καθαριότητας, Καταστήματα ΟΠΑΠ

Τα self test θα είναι ΔΩΡΕΑΝ από τα φαρμακεία με τη χρήση του ΑΜΚΑ

Η υποχρέωση ξεκινάει από 19 Απριλίου με υποχρέωση δήλωσης του αποτελέσματος έως 25 Απριλίου

Το αποτέλεσμα του test θα δηλώνεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr από τον κάθε εργαζόμενο, όπου θα επιλέγει “Δήλωση αποτελέσματος self test”, στην συνέχεια θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στην “Δήλωση αποτελεσμάτων COVID-19 tests” στο ΕΡΓΑΝΗ

Ο έμμεσος εργοδότης έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τους εργαζόμενους του για την υποχρέωση, με κάθε πρόσφορο μέσο

Αν δεν γίνει το test, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να προσέλθει στην εργασία του και ο έμμεσος εργοδότης δεν έχει υποχρέωση πληρωμής

Ο έμμεσος εργοδότης θα έχει κυρώσεις αν:

1) Δεν ενημερώσει τους εργαζόμενους για την υποχρέωση (300€)

2) Δεχτεί εργαζόμενο χωρίς test (500€)

3) Δεχτεί εργαζόμενο με θετικό test (1500€)Με εκτίμηση
Εμποροεπαγγελματικός Συλλόγος Βελβεντού

logo final with bold text white1979x1746

 

ΠΑΝΣΕΚΤΕ : Υποχρεωτικό το self test στους εργαζόμενους στην εστίαση από Δευτέρα 19 Απριλίου

 

 PANSEKTE INDEX PHOTO with logo

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου εργασίας, από την Δευτέρα 19 Απριλίου για όσες επιχειρήσεις της εστίασης λειτουργούν ( με delivery take away) και γενικά μεταφορές λιανεμπόριο, κομμωτήρια, κουρεία, κέντρα αισθητικής, τυχερά παιχνίδια, ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ στην χρήση των self test.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ

 • Ο εργαζόμενος για να προσέλθει στην εργασία του, θα έχει προχωρήσει στη διαδικασία του self test.
 • Θα προμηθεύονται τα self test από τα φαρμακεία με χρήση του ΑΜΚΑ τους.
 • Το self test θα διενεργείται μια φορά την εβδομάδα.
 • Ο εργαζόμενος θα μπαίνει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και θα επιλέγουν «Δήλωση Αποτελέσματος self test για εργαζόμενο». Στη συνέχεια θα μεταφέρονται στην πλατφόρμα supportemployees.gov.gr και στη «Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests», στο

ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. Εκεί υποβάλλουν το αποτέλεσμα του ελέγχου του τεστ με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19» Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό ο εργαζόμενος προσέρχεται κανονικά στην εργασία του.

 • Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό θα πρέπει εντός 24 ωρών να κάνει επαναληπτικό έλεγχο, και μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος μένει στο σπίτι του σε καραντίνα. Εάν το αποτέλεσμα από τον δεύτερο έλεγχο είναι θετικό, ο εργαζόμενος θα μπει σε καραντίνα, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν το αποτέλεσμα κατά τον δεύτερο έλεγχο είναι αρνητικό προσέρχεται κανονικά στην εργασία του. Υποχρεούται ο εργαζόμενος τα αποτελέσματα των επαναληπτικών ελέγχων να τα δηλώνει κανονικά στην πλατφόρμα Δήλωση Αποτελεσμάτων COVID-19 tests, με την συμπλήρωση ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 έπειτα από θετικό self test».

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

 • Εάν ο εργαζόμενος προσέλθει στην επιχείρηση για να εργαστεί, χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test, ο εργοδότης δεν αποδέχεται τον εργαζόμενο και απαλλάσσεται από την υποχρέωση να πληρώσει το ημερομίσθιό του.
 • Εάν ο εργοδότης δεν ενημερώσει, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κ.λ.π. για τα self test των εργαζομένων του, του επιβάλλεται πρόστιμο από την επιθεώρηση εργασίας 300 ευρώ ανά άτομο.
 • Εάν σε έλεγχο από τον Επιθεωρητή Εργασίας βρεθεί ο εργοδότης που τον εργαζόμενό του δεν τον έχει δηλώσει για το αποτέλεσμα του self test του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.
 • Εργοδότης ο οποίος βρεθεί να απασχολεί εργαζόμενο με θετικό self test του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Κάνουμε έκκληση σε όλους τους συνάδελφους επιχειρηματίες, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, διότι για το νέο μέτρο του covid-19 οι έλεγχοι θα είναι σαρωτικοί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

 

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.


 Ο Πρόεδρος

      Τσαπατσάρης Γρηγόριος

 

PANSEKTE INDEX PHOTO FOOTER
logo final with bold text white1979x1746

 

 

Ώρα

ΚΑΙΡΟΣ

14.49°C

Βελβεντός

Broken Clouds Humidity: 47%
Wind: 0.51 M/S

Ημερολόγιο

November 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Αρχική       Ο Σύλλογος      Το Βελβεντό      Τα Νέα μας       Επικοινωνία         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

  Copyright © 2015 - 2023   
     Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού     

                                                                   
 Designed by  
Tech Solutions PC