Σύνδεση

Σύνδεση

Εγκρίθηκε το νέο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού ύψους 394,1 εκατ. ευρώ

 

Espa Ditiki Makedonia

 

Στις 5.9.2022, η Επίτροπος Συνοχής & Μεταρρυθμίσεων, κ. Elisa Ferreira, υπέγραψε την Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» για στήριξη από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην απασχόληση και την ανάπτυξη» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση, ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 394.110.958 ευρώ. Το ποσό τής Κοινοτικής Στήριξης για το Πρόγραμμα ανέρχεται σε 334.994.311 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό των 248.206.933 ευρώ θα αντληθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το ποσό των 86.787.378 ευρώ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο+ (ΕKΤ+). Το υπολειπόμενο ποσό, ύψους 59.116.647 ευρώ, αποτελεί την Εθνική Συνδρομή τής Ελλάδας.

Το Πρόγραμμα καλείται να συνδράμει καθοριστικά αφενός στην αντιμετώπιση των αναγκών της Δυτικής Μακεδονίας για την ανάκαμψη τόσο από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 όσο και από τις επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, καθώς επίσης και των αναγκών της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο και αφετέρου στην ανάδειξη των ιδιαίτερων αναπτυξιακών της χαρακτηριστικών με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανεργίας, μέσα από στοχευμένες και προσεκτικά επιλεγμένες παρεμβάσεις που θα αποφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία και θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων του ΕΣΠΑ 2021-2027 και των στόχων πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027:

 • Μια εξυπνότερη Ευρώπη μέσω της προώθησης του καινοτόμου και έξυπνου οικονομικού μετασχηματισμού
 • Μια πιο πράσινη Ευρώπη με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μέσω της προώθησης της δίκαιης μετάβασης σε καθαρές μορφές ενέργειας, των πράσινων και γαλάζιων επενδύσεων, της κυκλικής οικονομίας, της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και της διαχείρισης των κινδύνων
 • Μια πιο διασυνδεδεμένη Ευρώπη μέσω της ενίσχυσης της κινητικότητας και των περιφερειακών διασυνδέσεων
 • Μια πιο κοινωνική Ευρώπη μέσω της υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων
 • Μια Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της μέσω της προώθησης της βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών, αγροτικών και παράκτιων περιοχών, καθώς και μέσω της στήριξης τοπικών πρωτοβουλιών.

Στόχο του Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία» για την περίοδο 2021-2027 αποτελεί η διαμόρφωση ενός νέου, ενισχυμένου και διακριτού ρόλου τής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο εθνικό και διεθνές περιβάλλον, με επίκεντρο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης μέσω:

 • του οικονομικού μετασχηματισμού της περιφερειακής οικονομίας με όρους βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας,
 • της στήριξης της καθαρής ενέργειας και της πράσινης βιώσιμης ανάπτυξης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης των αστικών περιοχών και των περιοχών υπαίθρου και
 • της δημιουργίας υψηλού επιπέδου κοινωνικής συνοχής.

Η κατανομή των πόρων τού Προγράμματος ανά Προτεραιότητα, όπως εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχει ως εξής:

 

Espa Ditiki Makedonia pinakasΣτα σημαντικότερα επιδιωκόμενα αποτελέσματα περιλαμβάνονται:

 • Βελτίωση των ερευνητικών υποδομών και των ικανοτήτων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ) στους τομείς προτεραιότητας της έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας.
 • Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προώθηση συνεργασίας με ερευνητικά ιδρύματα
 • Αύξηση του ποσοστού του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία
 • Αύξηση της χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών της αυτοδιοίκησης από πολίτες και επιχειρήσεις
 • Αύξηση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
 • Αύξηση του ποσοστού εξαγωγών στο σύνολο του ΑΕΠ της Περιφέρειας
 • Δημιουργία θέσεων απασχόλησης στις επιχειρήσεις που ενισχύονται
 • Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων υποδομών - αύξηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) και μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • Αύξηση του ποσοστού κάλυψης περιοχών με αντιπλημμυρική προστασία
 • Βελτίωση επιπέδου κάλυψης οικισμών με ασφαλή δίκτυα παροχής πόσιμου νερού
 • Βελτίωση της προστασίας και της ορθολογικής διαχείρισης των υδατικών πόρων
 • Βελτίωση επιπέδου κάλυψης οικισμών από δίκτυα και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και προστασίας των ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών
 • Βελτίωση της διαχείρισης των βιοαποβλήτων και ανάπτυξη των υποδομών των πράσινων σημείων.
 • Αναβάθμιση του ενδοπεριφερειακού δικτύου και προώθηση της συνδεσιμότητας με την Εγνατία και τους Κάθετους Άξονες
 • Ενίσχυση των υποδομών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και βελτίωση των υποδομών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
 • Βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής μέριμνας και προώθηση της κοινωνικής ένταξης των ευπαθών ομάδων και των μειονεκτουσών ομάδων πληθυσμού.
 • Προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και αύξηση της επισκεψιμότητας των πολιτιστικών και φυσικών πόρων της περιφέρειας
 • Ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ανέργων με έμφαση στους τομείς έξυπνης εξειδίκευσης
 • Ενίσχυση της πρόσβασης στην απασχόληση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
 • Ενίσχυση των κοινωνικών δομών και βελτίωση της πρόσβασης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και των μειονεκτουσών ομάδων σε βελτιωμένες υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας
 • Ενίσχυση της ολοκληρωμένης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης μέσω ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων στις αστικές περιοχές και στις περιοχές της υπαίθρου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία» τού ΕΣΠΑ 2021-2027, αλλά και πληροφορίες για θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΣΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος, στη διεύθυνση www.pepdym.gr, καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα, στους λογαριασμούς Facebook: @eyddym & Instagram: @eyd_dym

 

 

  

 

Πηγή

 

''Business Meetings Food Paris'' - Επιχειρηματικές συναντήσεις στο πλαίσιο της έκθεσης τροφίμων & ποτών SIAL, 15-21 Οκτωβρίου 2022


Business Meetings Food Paris home


Στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων & Ποτών SIAL 2022 (15-19 Οκτωβρίου 2022), διοργανώνεται από τη Business France, σε συνεργασία με τα Εμπορικά Επιμελητήρια Νορμανδίας & Παρισιού και με τη στήριξη του Δικτύου Enterprise Europe Network, η εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων "Βusiness Meetings Food Paris" από τις 15 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022.

Οι Επιχειρηματικές Συναντήσεις ''Business Meetings Food Paris'' θα πραγματοποιηθούν δια ζώσης από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου 2022 στην Έκθεση SIAL στο Παρίσι και διαδικτυακά από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2022, όπου παραγωγοί και αγοραστές θα συναντηθούν με στόχο την εξεύρεση νέων προϊόντων.

Η Διεθνής Έκθεση Τροφίμων & Ποτών SIAL 2022 θα διεξαχθεί από 15-19 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Πάρκο PARIS NORD VILLEPINTE, στο Παρίσι / Γαλλία και αποτελεί την μεγαλύτερη στο είδος της έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι τάσεις που καθορίζουν την βιομηχανία τροφίμων διεθνώς.

Business Meetings Food Paris

Πως μπορείτε να συμμετέχετε στις επιχειρηματικές συναντήσεις ''Business Meetings Food Paris''

 1. Εγγραφή στην πλατφόρμα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 28η Σεπτεμβρίου 2022.
 2. Συμπληρώστε μια σύντομη φόρμα εγγραφής που περιγράφει την εταιρεία σας και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που χρειάζεστε.
 3. Ζητήστε συναντήσεις και αποδεχτείτε ή απορρίψτε αιτήματα συναντήσεων.
 4. Προχωρήστε στην πληρωμή των συναντήσεων με την παραλαβή της τελικής ατζέντας σας (μόνο για προμηθευτές).
 5. Γνωρίστε τους πιθανούς συνεργάτες σας στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο για Β2Β συναντήσεις από τις 15 Οκτωβρίου έως τις 18 Οκτωβρίου ή διαδικτυακά από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 21 Οκτωβρίου 2022.

 • Προθεσμία εγγραφής: 28 Σεπτεμβρίου 2022
 • Τιμή για προμηθευτές: 250 € ανά επιβεβαιωμένη συνάντηση (χωρίς φόρο)

 

Η εγγραφή για τη συμμετοχή σας στην Εκδήλωση Business Meetings Food Paris
στον ιστότοπο b2Match:

https://business-meetings-food-paris-2022.bf.b2match.io/

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην εκδήλωση επιχειρηματικών συναντήσεων Β2Β, μπορούν να επικοινωνήσουν, για περισσότερες πληροφορίες ή και για υποστήριξη, με την ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., μέλος του Enterprise Europe Network, και συγκεκριμένα με τον κ. Σπύρο Κελλίδη, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή και την κα. Λιάνα Παπατέρπου, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. στα τηλέφωνα 24610.24022 και 24610.27946 (εσωτερικά 676,677)
Website: www.anko.gr & www.anko-eunet.gr

 

 

 

Πηγή

 

Erasmus for Young Entrepreneurs.Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ανταλλαγής για επιχειρηματίες. Μάθετε πως μπορείτε να συμμετέχετε!


anko erasmus 2022

Αν έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια επιχειρηματική δραστηριότητα ή σκοπεύετε να ξεκινήσετε σύντομα, ενδεχομένως να μπορείτε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα ανταλλαγών Erasmus για νέους επιχειρηματίες.

Το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή:

Νέοι επιχειρηματίες - Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα θα πρέπει να αποδείξετε το ενδιαφέρον σας και τη σαφή σας πρόθεση να ξεκινήσετε μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει να παρουσιάσετε μια σοβαρή επιχειρηματική ιδέα, που θα συνοδεύεται από ένα ρεαλιστικό επιχειρηματικό σχέδιο. Θα πρέπει επίσης να είστε σε θέση να συμπληρώσετε τη χρηματοδότηση που παρέχει το πρόγραμμα με δικούς σας πόρους, ώστε να καλύψετε τα έξοδα της διαμονής σας στο εξωτερικό.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση ακόμη και αν έχετε ήδη ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, υπό τον όρο ότι δεν θα έχουν περάσει 3 χρόνια κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης.

Πρέπει να είστε πάνω από 18 ετών και να είστε μόνιμος κάτοικος χώρας της ΕΕ ή χώρας που είναι μέρος της της συμφωνίας COSME τις τελευταίες 180 ημέρες.

 • Διάρκεια του προγράμματος

Η διάρκεια του προγράμματος κυμαίνεται από 1 έως 6 μήνες. Είναι δυνατόν να μοιράσετε το διάστημα διαμονής σας σε διάφορες περιόδους, υπό τον όρο ότι θα ολοκληρώσετε το πρόγραμμα εντός 12 μηνών από την έναρξή του. Ωστόσο, σας συνιστούμε να ολοκληρώσετε την ανταλλαγή χωρίς διακοπή.

 • Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε

Στις περισσότερες χώρες υπάρχουν τοπικά σημεία επαφής (ενδιάμεσοι οργανισμοί). Οι οργανισμοί αυτοί θα σας καθοδηγήσουν σε όλα τα στάδια του προγράμματος ανταλλαγής, θα σας βοηθήσουν με την αίτησή σας και θα σας καταβάλουν το ποσό της χρηματοδοτικής βοήθειας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιάμεσος οργανισμός στη χώρα σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν αντίστοιχο οργανισμό σε άλλη χώρα.

Χρηματοδοτική βοήθεια από την ΕΕ

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για χρηματοδοτική βοήθεια προκειμένου να καλύψετε τα έξοδα ταξιδιού και τα ημερήσια έξοδα διαβίωσής σας κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας στο πρόγραμμα. Το ποσό που θα λάβετε ποικίλλει από χώρα σε χώρα.

Πώς να υποβάλετε αίτηση

Έγγραφα που απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης:

 • Το βιογραφικό σας σημείωμα (CV)
 • Μια επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 • Το επιχειρηματικό σας σχέδιο

Συνιστάται στους πιθανούς υποψηφίους να διαβάσουν προσεκτικά τον οδηγό εγγραφής (οδηγός για νέους επιχειρηματίες//οδηγός για επιχειρηματίεςυποδοχής) ώστε να έχουν στη διάθεσή τους όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες προτού ξεκινήσουν τη διαδικασία εγγραφής.

Πώς να γίνετε επιχειρηματίας υποδοχής

Αν είστε επιτυχημένος και έμπειρος επιχειρηματίας ή ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης, ενδέχεται να πληροίτε τις προϋποθέσεις για την υποδοχή ενός νέου επιχειρηματία. Μπορείτε να επωφεληθείτε από τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα ποικιλοτρόπως, για παράδειγμα:

 • Η συνεργασία με δραστήριους νέους επιχειρηματίες μπορεί να προσφέρει στην επιχείρησή σας καινοτόμες ιδέες, νέες δεξιότητες και γνώσεις.
 • Ενδεχομένως να έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τις ξένες αγορές, κάτι που θα σας βοηθούσε να διευρύνετε τους επιχειρηματικούς σας ορίζοντες και να αναπτύξετε διασυνοριακές δραστηριότητες.
 • Μπορεί να έχετε την ευκαιρία να βελτιώσετε τις γλωσσικές σας γνώσεις.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για να γίνετε επιχειρηματίας υποδοχής

Μπορείτε να εγγραφείτε στο πρόγραμμα ηλεκτρονικά

Τι χρειάζεται για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα ως "Επιχειρηματίας Υποδοχής"

 • Να είστε μόνιμος κάτοικος κράτους μέλους της ΕΕ ή άλλης συμμετέχουσας χώρας.
 • Να προσκομίσετε το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) (το οποίο θα περιέχει στοιχεία για την επιχειρηματική σας εμπειρία - τουλάχιστον για 3 χρόνια - και τη σημερινή επιχειρηματική σας δραστηριότητα).
 • Να είστε σε θέση να αποδείξετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα

Χάρη στο πρόγραμμα Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες, οι συμμετέχοντες απολαμβάνουν μακροπρόθεσμα οφέλη, τα οποία παρουσιάζονται στις Ιστορίες επιτυχίας του Erasmus Νέοι Επιχειρηματίες


anko erasmus 2022

 

 

 

 

Πηγή

 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας


thilakes ipsilis anergias

Ανακοινώθηκε από το Υπ. Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ημερολογιακά).

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέξουν να ενταχθούν.

 • Ωφελούμενοι - Άνεργοι

Ωφελούμενοι της δράσης, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι:

α. εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω (επιλογή ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis).

β. εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 (επιλογή βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής).

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 45 ετών και άνω.

Ως άτομα σε "ιδιαίτερα μειονεκτική θέση" νοούνται α) οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 50 ετών και άνω β) οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. άνεργοι, για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 45 ετών και άνω.

 • Επιλέξιμες δαπάνες

Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων (εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών), ηλικίας 45 ετών και άνω, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για έξι (6) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 70% έως 80% της κλίμακας μοναδιαίου κόστους ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια δραστηριοποίησης.


 14

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

 32

Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services), στην ιστοσελίδα: https://www.dypa.gov.gr/


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο ΦΕΚ εδώ

 

 

 

Πηγή

 

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Συμβουλίου της ΕΕ για ασκούμενους και ασκούμενες με αναπηρία


disability


Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) της Ευρωπαικής Ενωσης εξασφαλίζει 4-6 αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως σε πολίτες της ΕΕ με αναγνωρισμένη αναπηρία.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ή έστω να φοιτούν στο τρίτο έτος (ή ισοδύναμο) σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προβλέπονται δύο περίοδοι πρακτικής άσκησης, καθεμία από τις οποίες διαρκεί πέντε μήνες:

1η Φεβρουαρίου έως 30ή Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)

Στο έντυπο της αίτησης περιλαμβάνεται ο κατάλογος των τομέων

Οι υποψήφιοι/-ες με αναπηρία μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση και για άλλους τύπους πρακτικής άσκησης εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 • Αιτήσεις: η διαδικασία υποβολής έχει ανοίξει

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανοίγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δείτε το πλαίσιο «Αιτήσεις» στην κορυφή της σελίδας. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Κατά την εγγραφή σας, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε επίσημο έγγραφο εκδοθέν από εθνική αρχή ή από οποιονδήποτε διαπιστευμένο φορέα που να επιβεβαιώνει την αναπηρία σας.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στα αγγλικά και τα γαλλικά. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά μία από τις δύο αυτές γλώσσες (επίπεδο C του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα).

Εάν χρειάζεστε ειδικές διευκολύνσεις κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης λόγω αναπηρίας, επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τι περιλαμβάνει η πρακτική άσκηση;

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι καθημερινές εργασίες σας θα αντιστοιχούν γενικά στα καθήκοντα που εκτελούν οι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, όπως:

 • προετοιμασία συνεδριάσεων και σύνταξη πρακτικών
 • παρακολούθηση συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου και της ΕΜΑ (Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στην ΕΕ)
 • έρευνα για συγκεκριμένα έργα
 • μετάφραση εγγράφων
 • συγκέντρωση εγγράφων τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων
 • Οι ασκούμενοι και οι ασκούμενες θα προσκληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις και διασκέψεις σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Εύλογες προσαρμογές

disability2

Οι εύλογες προσαρμογές επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να εκτελούν την εργασία τους σε ισότιμη βάση με το υπόλοιπα μέλη του προσωπικού. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε εύλογες προσαρμογές, εκτός εάν τα σχετικά μέτρα συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη.

Στη ΓΓΣ, οι εύλογες προσαρμογές μπορούν να περιλαμβάνουν την παροχή ή την τροποποίηση εξοπλισμού ή τεχνικών συσκευών, την προσαρμογή πολιτικών ή πρακτικών κ.λπ. Δεν υπάρχει ενιαία λύση για όλες τις περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, κάθε αναγκαία προσαρμογή εξετάζεται κατά περίπτωση.

Για να ζητήσετε εύλογες προσαρμογές, παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αφού υποβάλετε την αίτησή σας. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να περιγράφει τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της ανάγκης εξυπηρέτησής σας. Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό υποψήφιου/-ας που λάβατε κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Το αίτημά σας για παροχή εύλογων προσαρμογών διεκπεραιώνεται από το Γραφείο Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης και δεν κοινοποιείται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Στοιχεία διεύθυνσης στον λογαριασμό σας

Παρακαλείστε να ενημερώνετε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται τόσο για την προσφορά της θέσης πρακτικής άσκησης όσο και για τη διοικητική επεξεργασία του φακέλου σας, θεωρείται δε ως ο τόπος από τον οποίο προσλαμβάνεστε.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης καταλήγουν συχνά στον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), συνεπώς ελέγχετε τακτικά τον φάκελο αυτό για εισερχόμενα μηνύματα με αποστολέα το «Βureau de Stages» ή «Traineeship».

Τι θα χρειαστείτε εάν επιλεγείτε;

 • ευανάγνωστο αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας
 • αντίγραφο των πτυχίων σας ή άλλων επίσημων πιστοποιητικών
 • εφόσον χρειάζεται, αποδεικτικό της επαγγελματικής σας πείρας
 • αποδεικτικό ή τεκμηριωμένη δήλωση για τη γνώση των γλωσσών που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας

Διαδικασία επιλογής

Τα άτομα που θα επιλεγούν για την πρώτη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο, ενώ τα άτομα που θα επιλεγούν για τη δεύτερη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Ιούνιο.

Εάν επιλεγείτε

Εάν επιλεγείτε, θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια προσφορά θέσης, στην οποία θα αναφέρονται η περίοδος της πρακτικής άσκησης και η υπηρεσία στην οποία θα εργαστείτε. Επίσης, θα κληθείτε να υποβάλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ορισμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.

Εάν δεν υποβάλετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν θα γίνετε δεκτοί/-ές. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδείξεις για όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας (εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα, γλωσσικές γνώσεις). Ως εκ τούτου, στην αίτησή σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε μόνο τα στοιχεία για τα οποία διαθέτετε δικαιολογητικά.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα σας στείλει μια σύμβαση πρακτικής άσκησης προς υπογραφή.

Εάν δεν επιλεγείτε

Τα άτομα που δεν θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ στο μέλλον και εξακολουθείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλογής, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση για την επόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης.

 • Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+32 22813677

 

 

 

Πηγή

 

Ενημέρωση σχετικά με το Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και πρόσκληση στις επιχειρήσεις για απόκτησή του


Μ MACEDONIA THE GREAT


Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων είναι η καταχώριση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) Συλλογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τα άρθρα 74 επ. του Κανονισμού 2017/1001), με ονομασία "Μ MΑCEDONIA THE GREAT" («Μακεδονικό Σήμα») που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

Ο ΣΕΒΕ ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας που αφορά στο Μακεδονικό Σήμα και στον τρόπο δωρεάν απόκτησής του και καλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Χρήσης του Σήματος να το αποκτήσουν.

Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τις γεωγραφικές Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και τις Π.Ε. Δράμας και Καβάλας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

Η δημιουργία του Μακεδονικού Σήματος έχει σκοπό την προστασία των ελληνικών προϊόντων που παράγονται στην Μακεδονία - και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχονται - συνδυάζοντας την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και ποιοτικά προϊόντα των μελών του ΣΕΒΕ. Το Σήμα στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας-μελών του ΣΕΒΕ και των προϊόντων τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος της εξωστρέφειας, της ασφάλειας δικαίου και του υγιούς ανταγωνισμού.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» (κωδικός ΟΠΣ: 5104602), η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την με Α.Π. 3908/7-7-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-Τ39) Απόφαση Ένταξης. Η πράξη, με συνολική δημόσια δαπάνη: 1.954.387,10 € και φορέα υλοποίησης τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), συγχρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ κι έχει ως βασικό σκοπό της την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα αυτών που εδρεύουν στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και μέρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους και την εξαγωγική τους ικανότητα.

Στα αντικείμενα της πράξης τα οποία υλοποιεί ο ΣΕΒΕ περιλαμβάνεται ένα πλέγμα δράσεων για τη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας των προϊόντων της Βόρειας Ελλάδας, η ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης, δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμας εξωστρέφειας, η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών-ερευνών, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας καθώς και η δημιουργία σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στη Δ.Ε.Θ. (Υπαίθριος χώρος Α11-Stand 5) ενός Helpdesk που θα λειτουργεί, με ευθύνη του ΣΕΒΕ, καθ' όλη τη διάρκεια της πράξης, με σκοπό τη δια ζώσης αλλά και την εξ αποστάσεως υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και τον τρόπο χορήγησης Άδειας Χρήσης του (εντελώς δωρεάν), μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Υποστήριξης του Έργου "Μ Macedonia The Great",στα τηλέφωνα: 2310 804035, 804196, 804123, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πηγή

 

Εγκύκλιος σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση επιδοτήσεων και το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ επί των σχετικών εισροών

fpa egkiklios


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί, η ΑΑΔΕ με την Εγκύκλιο Ε.2059/2022 δίνει διευκρινίσεις αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των επιδοτήσεων και το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των σχετικών εισροών/δαπανών.

Aναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των επιδοτήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ, στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.

2. Στην φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις που είναι άμεσα συνδεμένες με την τιμή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1057/1992, προκειμένου οι επιδοτήσεις να περιλαμβάνονται στη φορολογητέα βάση πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις:

α. να αποτελεί την αντιπαροχή/αντάλλαγμα (ή μέρος αυτής),

β. να καταβάλλεται στον προμηθευτή των αγαθών ή στον παρέχοντα τις υπηρεσίες,

γ. να καταβάλλεται από κάποιο τρίτο πρόσωπο.

3. Ως προς την α' προϋπόθεση, σημειώνεται ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), μια παροχή υπηρεσίας υπάγεται σε ΦΠΑ μόνο όταν υπάρχει απευθείας σύνδεσμος ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχονται και στο αντάλλαγμα που λαμβάνεται. Ο απευθείας σύνδεσμος στοιχειοθετείται όταν υπάρχει έννομη σχέση ανάμεσα στον πάροχο της υπηρεσίας και τον λήπτη αυτής, βάσει της οποίας η αμοιβή του παρόχου της υπηρεσίας αποτελεί το πραγματικό αντάλλαγμα που λαμβάνει για την υπηρεσία που παρέχει στον λήπτη. Για να στοιχειοθετηθεί όμως η ύπαρξη οποιασδήποτε παροχής, θα πρέπει είτε να προκύπτουν για τον λήπτη της υπηρεσίας ή για το τρίτο πρόσωπο που καταβάλει την επιδότηση ικανά οφέλη, ώστε να θεωρηθούν καταναλωτές είτε η αντιπαροχή αυτή να αποτελεί συστατικό στοιχείο του κόστους στην αλυσίδα αξίας (βλέπετε σχετικά ΔΕΕ C-215/94, C384/95).

4. Σύμφωνα με την β' προϋπόθεση, θα πρέπει το ποσό να καταβάλλεται στον προμηθευτή των αγαθών ή στον παρέχοντα τις υπηρεσίες. Εξ' αντιδιαστολής, προκύπτει ότι οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται απευθείας στον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών δεν περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του φόρου. Επομένως, δεν περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του φόρου οι επιδοτήσεις οι οποίες καλύπτουν το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Εντούτοις, όταν οι επιδοτήσεις του κόστους λειτουργίας χορηγούνται στο δικαιούχο πρόσωπο με σκοπό την εκ μέρους του παροχή συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας, μπορεί να αντιμετωπισθούν όμοια με την αντιπαροχή που καταβάλλεται στον προμηθευτή αγαθών ή στον παρέχοντα τις υπηρεσίες και εντέλει, να υπαχθούν σε ΦΠΑ εφόσον, ενδεικτικά:

i. Η τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας καθορίζεται ή μπορεί να καθορίζεται το αργότερο κατά τον χρόνο επελεύσεως του γενεσιουργού γεγονότος, ήτοι κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ.

ii. H υποχρέωση καταβολής της επιδότησης, εκ μέρους της χορηγούσας αρχής αντιστοιχεί προς το δικαίωμα του δικαιούχου να την λάβει εφόσον αυτός πραγματοποίησε την υποκείμενη στο φόρο πράξη.

iii. Η επιδότηση συνεπάγεται τη μείωση της τιμής για τον αγοραστή του αγαθού ή της υπηρεσίας.

iv. Συντρέχει περίπτωση μείωσης του ποσού της επιδότησης σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν πραγματοποιήσει μερικώς ή ολικώς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.
(βλ. σχετικά ΔΕΕ C-185/00)

5. Όταν δεν πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις της παρ.2 της παρούσας (α' έως γ' της εγκυκλίου ΠΟΛ.1057/1992), οι επιδοτήσεις θεωρούνται ως εξαιρούμενες του ΦΠΑ πράξεις (εκτός πεδίου) και δεν υπόκεινται σε φόρο.

6. Ως προς το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των δαπανών που σχετίζονται με τα έσοδα από επιδοτήσεις, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, αναφορικά με το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η έκπτωση παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ, σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών. [...]. Στον παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19.

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που παρέχονται στον υποκείμενο στον φόρο σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, δεν είναι δυνατή ούτε η είσπραξη του φόρου επί των εκροών ούτε η έκπτωση του φόρου επί των εισροών (ΔΕΕ C-132/16, C-316/18, C-21/20).

7. Στην πράξη, έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τόσο πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης όσο και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, συγχέουν την κατάργηση της υποχρέωσης υπολογισμού του κλάσματος επιμερισμού του ΦΠΑ επί των κοινών τους δαπανών (pro rata), (άρ. 31 παρ. 1 του Κώδικα), με τον γενικότερο περιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ επί των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την τέλεση πράξεων εκτός πεδίου ΦΠΑ.

Εντούτοις, (όπως εξάλλου αναφέρεται και στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1056/2002) η μόνη διαφοροποίηση σε σχέση με την διάταξη του άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ όπως ίσχυε προ της τροποποίησης που επήλθε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2954/2001 (Α'255), είναι ότι δεν δημιουργείται κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών).

Επομένως, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών που αναλογεί τόσο σε πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ όσο και σε πράξεις που είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να προσδιορισθεί το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών θα εξετάζεται ο προορισμός αυτών των εισροών, αν δηλαδή προορίζονται και τελικά αν χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων (φορολογητέων, απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, απαλλασσομένων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ) (βλ. εγκύκλιο ΠΟΛ.1057/1992).

8. Συνεπώς, όταν ένα υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο πραγματοποιεί μόνο πράξεις που του παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και πράξεις εκτός πεδίου ΦΠΑ, όπως εν προκειμένω οι επιδοτήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται ο προορισμός των εισροών που πραγματοποιεί, αν δηλαδή πραγματοποιούνται στα πλαίσια άσκησης της υπαγόμενης στον ΦΠΑ δραστηριότητάς τους ή αν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους η οποία στερείται οικονομικού χαρακτήρα και επομένως εξαιρείται του ΦΠΑ, προκειμένου για τον προσδιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης.

Αντίθετα, ο τρόπος χρηματοδότησης των εισροών αυτών, είτε μέσω εσόδων προερχομένων από οικονομικές δραστηριότητες είτε μέσω επιδοτήσεων δεν ασκεί επιρροή για τον καθορισμό του δικαιώματος έκπτωσης, καθόσον ο λόγος που δικαιολογεί την έκπτωση του ΦΠΑ που καταβλήθηκε επί των εισροών είναι η χρησιμοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών που αποκτήθηκαν ως εισροές για φορολογητέες πράξεις. (βλέπετε και πρόσφατη απόφαση ΔΕΕ C21/20).

9. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι κάθε επιδότηση (όπως π.χ. και οι επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στις Ομάδες Τοπικής Δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - LEADER) θα πρέπει να εξετάζεται διακριτά και μεμονωμένα με βάση τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε πρόγραμμα - πλαίσιο στήριξης, προκειμένου για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης φορολογικής μεταχείρισης.

10. α. Όταν μια επιδότηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της σε ΦΠΑ, θεωρούμενη ως εξαιρούμενη του ΦΠΑ πράξη, δεν δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών/δαπανών που σχετίζονται με αυτή, στον βαθμό που η επιδότηση προορίζεται να χρηματοδοτήσει τη δραστηριότητα του υποκείμενου στο φόρο προσώπου η οποία στερείται οικονομικού χαρακτήρα. Δύναται, ωστόσο, να εκπεσθεί στο σύνολό του ο ΦΠΑ επί των εισροών των κοινών δαπανών, ήτοι αυτών που πραγματοποιούνται τόσο για πράξεις του παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την είσπραξη των επιδοτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπολογίζεται η αναλογία έκπτωσης του φόρου (pro rata) για άλλον λόγο.

β. Όταν μια επιδότηση προσαυξάνει τη φορολογητέα βάση και υπόκειται ως εκ τούτου σε ΦΠΑ, παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των σχετιζόμενων με αυτή εισροών εκτός αν η πράξη για την οποία δίδεται ως αντιπαροχή απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

γ. Ο ΦΠΑ των εισροών για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης κατά τα ανωτέρω, δεν λογίζεται, βάσει των περί ΦΠΑ διατάξεων, ως ανακτήσιμη δαπάνη.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

 

 

 

Πηγή

 

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 - Εναρξη υποβολής αιτήσεων από την 5η Σεπτεμβρίου

enisxisi touristikwn ependisewn

Ανακοινώθηκε στις 5 Αυγούστου η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 5η Δεκεμβρίου 2022.

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

 • Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 75,0 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής ενώ τα υπόλοιπα 75,0 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος

 • Δικαιούχοι είναι οι κάτωθι νομικές μορφές επιχειρήσεων:

Εμπορική εταιρία
Συνεταιρισμός
Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια αφορούν σε:

α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

ζ) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον,

ζα) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

ζβ) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

ζγ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και

ζδ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,

η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022.

 • Είδη ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή
Επιχορήγηση
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στον ακόλουθο πίνακα:

enisxisi touristikwn ependisewn2

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (που αφορούν και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

1. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

α. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
δ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
2. α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, (Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης), τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 του άρθρου 9.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

3. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

 • Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών. Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

 • Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2022.

 • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

 • Φορείς αξιολόγησης - παρακολούθησης

Η Περιφέρεια ΔΜ, αν ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου είναι ως 1,0 εκ. ευρώ
Η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας - Θράκης, αν ο προϋπολογισμός είναι 1,0-3,0 εκ. ευρώ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αν ο προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 3,0 εκ. ευρώ.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο το σχετικό ΦΕΚ εδώ

 

 

 

Πηγή

 

Παλέρμο Ιταλία Ιούλιος 2022 - Συνάντηση Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής (SG Agri-Food) του Enterprise Europe Network


SG Agri Food home

Στις 4 & 5 Ιουλίου 2022 διοργανώθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας η πρώτη, δια ζώσης, συνάντηση της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής (Sector Group Agri-Food) του δικτύου Enterprise Europe Network. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον κ. Σπύρο Κελλίδη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τομεακής Ομάδας εκ μέρους της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., σε συνεργασία με την κα. Giada Platania, στέλεχος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) και αντιπρόεδρο της Τομεακής Ομάδας. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε επίσης με την υποστήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός δράσεων της Τομεακής Ομάδας για το επόμενο χρονικό διάστημα, με έμφαση στην υποστήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων αγροδιατροφής καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του Δικτύου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας τα μέλη της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) και πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα χρηματοδότησης "EIC Accelerator" από τον κ. Ivan Stefanic, Διευθυντή Προγραμμάτων EIC με έμφαση στις Τεχνολογίες Διατροφικής Αλυσίδας και στα Νέα & Αειφόρα Τρόφιμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας έχει προκηρύξει μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη ερευνητών και επιχειρηματιών στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα με απώτερο στόχο την εμπορική τους αξιοποίηση στις αγορές.

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής διοργανώθηκε υβριδικό σεμινάριο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network / Sector Group Agri-Food (Τομεακή Ομάδα Αγροδιατροφής) και με την υποστήριξη της Θεματικής Ομάδας Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση (Thematic Group Access to Finance), υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα:

«Ευκαιρίες χρηματοδότησης για καινοτόμες επιχειρήσεις αγροδιατροφής»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πιθανοί υποψήφιοι / ΜΜΕ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις "Ευκαιρίες χρηματοδότησης για καινοτόμες εταιρείες αγροδιατροφής" και "Πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές προσκλήσεις", συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων από τον κ. Ivan Stefanic, Διευθυντή Προγράμματος EIC για Τεχνολογίες Τροφικής Αλυσίδας και για καινοτόμα και βιώσιμα τρόφιμα από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο EISMEA E.03 Accelerator. Η εκδήλωση ήταν επίσης μια ευκαιρία να συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας αγροδιατροφής και η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στις μέρες μας και να μάθουμε "10 λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε πραγματικά τα προγράμματα EIC".

Οι δυνητικοί φορείς που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης είναι μεμονωμένες καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρηματίες, επιστήμονες από κράτη μέλη της ΕΕ ή από συνδεδεμένη χώρα με το πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" - Horizon Europe που επικεντρώνονται σε προϊόντα / τεχνολογίες ή καινοτομίες στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής στο Παλέρμο της Ιταλίας με την Τομεακή Ομάδα Αγροδιατροφικών προϊόντων (SG Agri-Food) του δικτύου Enterprise Europe Network.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) με την υποστήριξη της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., μέλη αμφότεροι του Δικτύου Enteprise Europe Network και της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής (Sector Group Agri-Food), συνδιοργάνωσαν Επιχειρηματική Αποστολή στη Σικελία η οποία πραγματοποιήθηκε από 5 εως 8 Ιουλίου 2022 στο Παλέρμο της Ιταλίας. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Επιμελητηρίων της Σικελίας (Unioncamere Sicilia).

Στην εκδήλωση πήραν μέρος περισσότεροι από 140 Σικελούς παραγωγούς καθώς και συνολικά 21 αγοραστές (buyers) από Αυστρία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν πάνω από 300 επιχειρηματικές συναντήσεις B2B. Επίσης, προγραμματιστηκαν για τους συμμετέχοντες αγοραστές επισκέψεις σε εταιρείες - παραγωγούς στη Σικελία. Οι αγοραστές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για πληθώρα τοπικών προϊόντων μεταξύ των οποίων κρασιά και λικέρ μέχρι ζυμαρικά, από βιολογικά προϊόντα μέχρι προϊόντα χωρίς γλουτένη, από ψάρια μέχρι γλυκά, κονσέρβες, μέλι, φρούτα, λαχανικά κ.λπ.

Η επόμενη συνάντηση της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής (Sector Group Agri-Food) έχει προγραμματιστεί για τις 20 & 21 Οκτωβρίου 2022 στο πλαίσιο της Διεθνούς έκθεσης τροφίμων & ποτών SIAL Paris 2022.

 

 

 

  

Πηγή

 

Έναρξη Νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

 

neos anaptyxiakos metapoiisi

 

Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε σήμερα 21 Ιουλίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα μεταβάλει ουσιαστικά το περιβάλλον χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα των δημόσιων πόρων. Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιτυγχάνοντας την τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και πλέον σεόλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας ορίζονται πολύ υψηλά ανώτατα όρια ενισχύσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές μετάβασης. Επίσης, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση κλπ.

Ιδιαίτερη, σημαντική καινοτομία, αποτελεί και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ. - Αν) που θα υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου. Μέσα από σύγχρονες και αυτοματοποιημένες μεθόδους επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της περιττής γραφειοκρατίας σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις με γρήγορες ταχύτητες.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. - Αv(https://opsan.mindev.gov.gr) από την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022. Για το πλήρες κείμενο τηςπροκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr/el).

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση και της ομάδας του, λάβαμε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη την έγκριση για να ξεκινήσει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, με πρώτο καθεστώς τη «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα». Με το εργαλείο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, τις ψηφιακές διαδικασίες που έχουμε θεσπίσει, την απλοποίηση της γραφειοκρατίας και τα υψηλότερα κίνητρα που επιτύχαμε δίνουμε μία μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα, στη μεταποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας που είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, όπως και οι εξαγωγές».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά:

«Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες ανάγκες της νέας επιχειρηματικότητας, με 13 διακριτά καθεστώτα. Όλα τα καθεστώτα αφορούν σε καθοριστικούς για την εθνική οικονομία τομείς και κλάδους, όπως της μεταποίησης - το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα - του τουρισμού, της αγροδιατροφής, των υπηρεσιών κ.λπ., αλλά και σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, το ΝέοΕπιχειρείν κ.λπ., που αποτελούν τις βασικές αναπτυξιακές πολιτικές της ελληνικής οικονομίας. Με σκληρή και συντονισμένη δουλειά επιτύχαμε αυξημένα όρια ενισχύσεων για σχεδόν όλες τις Περιφέρειες της πατρίδας μας και συμπεριλάβαμε καινοτομίες ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θέτει σε άμεση προτεραιότητα την δημιουργία ενός σύγχρονου επενδυτικού μοντέλου στην Ελλάδα που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, ευελιξία και εμπιστοσύνη μεταξύ Πολιτείας και επιχειρήσεων. Με ισχυρά κίνητρα στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, φέρνουμε νέες επενδύσεις, με νέες θέσεις εργασίας».

 • Για περισσότερες πληροφορίεςδείτε το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με τον καθορισμό του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα».

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ

 

 

 

Πηγή

 

 

 

Ώρα

ΚΑΙΡΟΣ

9.49°C

Βελβεντός

Overcast Clouds Humidity: 93%
Wind: SE at 2.57 M/S

Ημερολόγιο

November 2023
Mo Tu We Th Fr Sa Su
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Αρχική       Ο Σύλλογος      Το Βελβεντό      Τα Νέα μας       Επικοινωνία         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

  Copyright © 2015 - 2023   
     Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού     

                                                                   
 Designed by  
Tech Solutions PC