Σύνδεση

Σύνδεση

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας


thilakes ipsilis anergias

Ανακοινώθηκε από το Υπ. Οικονομικών - Ανάπτυξης και Επενδύσεων - Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας.

Αντικείμενο της δράσης είναι η δημιουργία 10.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α), ηλικίας 45 ετών και άνω, σε περιοχές θύλακες υψηλής ανεργίας της χώρας με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, με προτεραιότητα στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου. Έμφαση θα δοθεί σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της πράσινης και ψηφιακής οικονομίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στη δράση είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής (ημερολογιακά).

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέξουν να ενταχθούν.

 • Ωφελούμενοι - Άνεργοι

Ωφελούμενοι της δράσης, ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης που επιλέγει η δικαιούχος επιχείρηση, είναι:

α. εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω (επιλογή ενίσχυσης βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) υπ' αρ. 1407/2013 (L 352) της Επιτροπής, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de-minimis).

β. εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α., που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση ή σε ιδιαίτερα μειονεκτική θέση, κατά την υπόδειξή τους από το αρμόδιο ΚΠΑ2 (επιλογή βάσει του άρθρου 32 του Κανονισμού (ΕΕ) υπ' αρ. 651/2014 (L 187) της Επιτροπής).

Ως άτομα σε μειονεκτική θέση νοούνται οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 45 ετών και άνω.

Ως άτομα σε "ιδιαίτερα μειονεκτική θέση" νοούνται α) οι εγγεγραμμένοι άνω των 12 μηνών μακροχρόνια άνεργοι, που είναι 50 ετών και άνω β) οι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α. άνεργοι, για χρονικό διάστημα άνω των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, 45 ετών και άνω.

 • Επιλέξιμες δαπάνες

Η δράση περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων (εγγεγραμμένων στο μητρώο της Δ.ΥΠ.Α. για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών), ηλικίας 45 ετών και άνω, κατά την υπόδειξή τους στις επιχειρήσεις.

Οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στη δράση από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν τις επιχορηγούμενες θέσεις για έξι (6) επιπλέον μήνες μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της επιχορήγησης.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό από 70% έως 80% της κλίμακας μοναδιαίου κόστους ανάλογα με την Διοικητική Περιφέρεια δραστηριοποίησης.


 14

Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει, αποτυπώνεται στον κάτωθι πίνακα:

 32

Διαδικασία υποβολής αίτησης υπαγωγής

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services), στην ιστοσελίδα: https://www.dypa.gov.gr/


Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο ΦΕΚ εδώ

 

 

 

Πηγή

 

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του Συμβουλίου της ΕΕ για ασκούμενους και ασκούμενες με αναπηρία


disability


Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου (ΓΓΣ) της Ευρωπαικής Ενωσης εξασφαλίζει 4-6 αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης ετησίως σε πολίτες της ΕΕ με αναγνωρισμένη αναπηρία.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου ή έστω να φοιτούν στο τρίτο έτος (ή ισοδύναμο) σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Προβλέπονται δύο περίοδοι πρακτικής άσκησης, καθεμία από τις οποίες διαρκεί πέντε μήνες:

1η Φεβρουαρίου έως 30ή Ιουνίου (πρώτη περίοδος)
1η Σεπτεμβρίου έως 31η Ιανουαρίου (δεύτερη περίοδος)

Στο έντυπο της αίτησης περιλαμβάνεται ο κατάλογος των τομέων

Οι υποψήφιοι/-ες με αναπηρία μπορούν να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση και για άλλους τύπους πρακτικής άσκησης εφόσον πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

 • Αιτήσεις: η διαδικασία υποβολής έχει ανοίξει

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανοίγει για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Δείτε το πλαίσιο «Αιτήσεις» στην κορυφή της σελίδας. Πρέπει να υποβάλετε την αίτησή σας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος. Κατά την εγγραφή σας, θα σας ζητηθεί να ανεβάσετε επίσημο έγγραφο εκδοθέν από εθνική αρχή ή από οποιονδήποτε διαπιστευμένο φορέα που να επιβεβαιώνει την αναπηρία σας.

Το έντυπο της αίτησης διατίθεται στα αγγλικά και τα γαλλικά. Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά μία από τις δύο αυτές γλώσσες (επίπεδο C του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς για τα γλωσσικά προσόντα).

Εάν χρειάζεστε ειδικές διευκολύνσεις κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης λόγω αναπηρίας, επικοινωνήστε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τι περιλαμβάνει η πρακτική άσκηση;

Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι καθημερινές εργασίες σας θα αντιστοιχούν γενικά στα καθήκοντα που εκτελούν οι διοικητικοί υπάλληλοι στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, όπως:

 • προετοιμασία συνεδριάσεων και σύνταξη πρακτικών
 • παρακολούθηση συνεδριάσεων των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου και της ΕΜΑ (Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών στην ΕΕ)
 • έρευνα για συγκεκριμένα έργα
 • μετάφραση εγγράφων
 • συγκέντρωση εγγράφων τεκμηρίωσης, σύνταξη εκθέσεων
 • Οι ασκούμενοι και οι ασκούμενες θα προσκληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει επισκέψεις και διασκέψεις σε άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ στις Βρυξέλλες, το Λουξεμβούργο και το Στρασβούργο.

Εύλογες προσαρμογές

disability2

Οι εύλογες προσαρμογές επιτρέπουν στα άτομα με αναπηρία να εκτελούν την εργασία τους σε ισότιμη βάση με το υπόλοιπα μέλη του προσωπικού. Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα σε εύλογες προσαρμογές, εκτός εάν τα σχετικά μέτρα συνεπάγονται δυσανάλογη επιβάρυνση για τον εργοδότη.

Στη ΓΓΣ, οι εύλογες προσαρμογές μπορούν να περιλαμβάνουν την παροχή ή την τροποποίηση εξοπλισμού ή τεχνικών συσκευών, την προσαρμογή πολιτικών ή πρακτικών κ.λπ. Δεν υπάρχει ενιαία λύση για όλες τις περιπτώσεις. Ως εκ τούτου, κάθε αναγκαία προσαρμογή εξετάζεται κατά περίπτωση.

Για να ζητήσετε εύλογες προσαρμογές, παρακαλείστε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. αφού υποβάλετε την αίτησή σας. Το αίτημα αυτό θα πρέπει να περιγράφει τις εύλογες προσαρμογές που χρειάζεστε κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και να συνοδεύεται από τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της ανάγκης εξυπηρέτησής σας. Συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό σας και τον αριθμό υποψήφιου/-ας που λάβατε κατά την υποβολή της αίτησής σας.

Το αίτημά σας για παροχή εύλογων προσαρμογών διεκπεραιώνεται από το Γραφείο Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης και δεν κοινοποιείται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Στοιχεία διεύθυνσης στον λογαριασμό σας

Παρακαλείστε να ενημερώνετε το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης για οποιαδήποτε αλλαγή της διεύθυνσής σας. Η διεύθυνση αυτή χρησιμοποιείται τόσο για την προσφορά της θέσης πρακτικής άσκησης όσο και για τη διοικητική επεξεργασία του φακέλου σας, θεωρείται δε ως ο τόπος από τον οποίο προσλαμβάνεστε.

Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που στέλνει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης καταλήγουν συχνά στον φάκελο των ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam), συνεπώς ελέγχετε τακτικά τον φάκελο αυτό για εισερχόμενα μηνύματα με αποστολέα το «Βureau de Stages» ή «Traineeship».

Τι θα χρειαστείτε εάν επιλεγείτε;

 • ευανάγνωστο αντίγραφο του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς σας
 • αντίγραφο των πτυχίων σας ή άλλων επίσημων πιστοποιητικών
 • εφόσον χρειάζεται, αποδεικτικό της επαγγελματικής σας πείρας
 • αποδεικτικό ή τεκμηριωμένη δήλωση για τη γνώση των γλωσσών που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας

Διαδικασία επιλογής

Τα άτομα που θα επιλεγούν για την πρώτη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Δεκέμβριο, ενώ τα άτομα που θα επιλεγούν για τη δεύτερη περίοδο θα ειδοποιηθούν το αργότερο τον Ιούνιο.

Εάν επιλεγείτε

Εάν επιλεγείτε, θα λάβετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μια προσφορά θέσης, στην οποία θα αναφέρονται η περίοδος της πρακτικής άσκησης και η υπηρεσία στην οποία θα εργαστείτε. Επίσης, θα κληθείτε να υποβάλετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ορισμένα δικαιολογητικά, προκειμένου να αποδείξετε τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας.

Εάν δεν υποβάλετε το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, δεν θα γίνετε δεκτοί/-ές. Θα πρέπει να προσκομίσετε αποδείξεις για όλα τα στοιχεία που έχετε δηλώσει στην αίτησή σας (εκπαίδευση, επαγγελματική πείρα, γλωσσικές γνώσεις). Ως εκ τούτου, στην αίτησή σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε μόνο τα στοιχεία για τα οποία διαθέτετε δικαιολογητικά.

Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα σας στείλει μια σύμβαση πρακτικής άσκησης προς υπογραφή.

Εάν δεν επιλεγείτε

Τα άτομα που δεν θα επιλεγούν θα ενημερωθούν σχετικώς μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν σας ενδιαφέρει να κάνετε πρακτική άσκηση στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου της ΕΕ στο μέλλον και εξακολουθείτε να πληροίτε τις προϋποθέσεις επιλογής, μπορείτε να υποβάλετε νέα αίτηση για την επόμενη περίοδο πρακτικής άσκησης.

 • Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
+32 22813677

 

 

 

Πηγή

 

Ενημέρωση σχετικά με το Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και πρόσκληση στις επιχειρήσεις για απόκτησή του


Μ MACEDONIA THE GREAT


Μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του ΣΕΒΕ-Συνδέσμου Εξαγωγέων είναι η καταχώριση στο Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ (EUIPO) Συλλογικού Σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σύμφωνα με τα άρθρα 74 επ. του Κανονισμού 2017/1001), με ονομασία "Μ MΑCEDONIA THE GREAT" («Μακεδονικό Σήμα») που θα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τη γεωγραφική περιφέρεια της Μακεδονίας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

Ο ΣΕΒΕ ενημερώνει για την έναρξη της διαδικασίας που αφορά στο Μακεδονικό Σήμα και στον τρόπο δωρεάν απόκτησής του και καλεί όλες τις επιχειρήσεις που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις του εγκεκριμένου Κανονισμού Χρήσης του Σήματος να το αποκτήσουν.

Το Σήμα μπορεί να χρησιμοποιείται από όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες των οποίων προέρχονται από τις γεωγραφικές Περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και τις Π.Ε. Δράμας και Καβάλας και είναι ή θα γίνουν μέλη του ΣΕΒΕ.

Η δημιουργία του Μακεδονικού Σήματος έχει σκοπό την προστασία των ελληνικών προϊόντων που παράγονται στην Μακεδονία - και αντίστοιχα των υπηρεσιών που παρέχονται - συνδυάζοντας την ιστορία και την κληρονομιά του τόπου μας, μέσα από αυθεντικά, γνήσια και ποιοτικά προϊόντα των μελών του ΣΕΒΕ. Το Σήμα στοχεύει στη δημιουργία ενός νέου διακριτικού γνωρίσματος ως μέσου αναγνώρισης, προβολής και διαφήμισης τοπικών παραγωγών και των προϊόντων τους, ώστε να ενισχυθεί η αναγνωρισιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων της Μακεδονίας-μελών του ΣΕΒΕ και των προϊόντων τους με τρόπο ευκρινή, διαφανή και αδιάβλητο, προς όφελος της εξωστρέφειας, της ασφάλειας δικαίου και του υγιούς ανταγωνισμού.

Η ανωτέρω πρωτοβουλία του ΣΕΒΕ υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης με τίτλο: «Ανάπτυξη Μηχανισμού Υποστήριξης της Εξαγωγικής Ικανότητας και Εξωστρέφειας των Επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας» (κωδικός ΟΠΣ: 5104602), η οποία εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» με την με Α.Π. 3908/7-7-2021 (ΑΔΑ: 97ΡΕ46ΜΤΛΡ-Τ39) Απόφαση Ένταξης. Η πράξη, με συνολική δημόσια δαπάνη: 1.954.387,10 € και φορέα υλοποίησης τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), συγχρηματοδοτείται από την Eυρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους μέσω του ΠΔΕ κι έχει ως βασικό σκοπό της την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού στήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας και συγκεκριμένα αυτών που εδρεύουν στη γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας, δηλαδή στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και μέρος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, προκειμένου να ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητά τους και την εξαγωγική τους ικανότητα.

Στα αντικείμενα της πράξης τα οποία υλοποιεί ο ΣΕΒΕ περιλαμβάνεται ένα πλέγμα δράσεων για τη διαμόρφωση ενιαίας ταυτότητας των προϊόντων της Βόρειας Ελλάδας, η ανάπτυξη σχήματος πιστοποίησης, δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων μέσω ψηφιακών εργαλείων και πλατφόρμας εξωστρέφειας, η εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών-ερευνών, η διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και ημερίδων σε διάφορες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας καθώς και η δημιουργία σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο στη Δ.Ε.Θ. (Υπαίθριος χώρος Α11-Stand 5) ενός Helpdesk που θα λειτουργεί, με ευθύνη του ΣΕΒΕ, καθ' όλη τη διάρκεια της πράξης, με σκοπό τη δια ζώσης αλλά και την εξ αποστάσεως υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Συλλογικό Σήμα ΣΕΒΕ «Μ MACEDONIA THE GREAT» και τον τρόπο χορήγησης Άδειας Χρήσης του (εντελώς δωρεάν), μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Υποστήριξης του Έργου "Μ Macedonia The Great",στα τηλέφωνα: 2310 804035, 804196, 804123, Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Πηγή

 

Εγκύκλιος σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση επιδοτήσεων και το δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ επί των σχετικών εισροών

fpa egkiklios


Με αφορμή ερωτήματα που έχουν τεθεί, η ΑΑΔΕ με την Εγκύκλιο Ε.2059/2022 δίνει διευκρινίσεις αναφορικά με την φορολογική μεταχείριση των επιδοτήσεων και το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των σχετικών εισροών/δαπανών.

Aναφορικά με τη φορολογική αντιμετώπιση από πλευράς ΦΠΑ των επιδοτήσεων, θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

1. Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του Κώδικα ΦΠΑ, στην παράδοση αγαθών, στην ενδοκοινοτική απόκτηση αγαθών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών, ως φορολογητέα αξία λαμβάνεται η αντιπαροχή που έλαβε ή πρόκειται να λάβει για τις πράξεις αυτές ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες από τον αγοραστή, το λήπτη ή τρίτο πρόσωπο, προσαυξημένη με οποιαδήποτε παροχή που συνδέεται άμεσα με αυτή.

2. Στην φορολογητέα αξία περιλαμβάνονται και οι επιδοτήσεις που είναι άμεσα συνδεμένες με την τιμή. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1057/1992, προκειμένου οι επιδοτήσεις να περιλαμβάνονται στη φορολογητέα βάση πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τρεις προϋποθέσεις:

α. να αποτελεί την αντιπαροχή/αντάλλαγμα (ή μέρος αυτής),

β. να καταβάλλεται στον προμηθευτή των αγαθών ή στον παρέχοντα τις υπηρεσίες,

γ. να καταβάλλεται από κάποιο τρίτο πρόσωπο.

3. Ως προς την α' προϋπόθεση, σημειώνεται ότι, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), μια παροχή υπηρεσίας υπάγεται σε ΦΠΑ μόνο όταν υπάρχει απευθείας σύνδεσμος ανάμεσα στις υπηρεσίες που παρέχονται και στο αντάλλαγμα που λαμβάνεται. Ο απευθείας σύνδεσμος στοιχειοθετείται όταν υπάρχει έννομη σχέση ανάμεσα στον πάροχο της υπηρεσίας και τον λήπτη αυτής, βάσει της οποίας η αμοιβή του παρόχου της υπηρεσίας αποτελεί το πραγματικό αντάλλαγμα που λαμβάνει για την υπηρεσία που παρέχει στον λήπτη. Για να στοιχειοθετηθεί όμως η ύπαρξη οποιασδήποτε παροχής, θα πρέπει είτε να προκύπτουν για τον λήπτη της υπηρεσίας ή για το τρίτο πρόσωπο που καταβάλει την επιδότηση ικανά οφέλη, ώστε να θεωρηθούν καταναλωτές είτε η αντιπαροχή αυτή να αποτελεί συστατικό στοιχείο του κόστους στην αλυσίδα αξίας (βλέπετε σχετικά ΔΕΕ C-215/94, C384/95).

4. Σύμφωνα με την β' προϋπόθεση, θα πρέπει το ποσό να καταβάλλεται στον προμηθευτή των αγαθών ή στον παρέχοντα τις υπηρεσίες. Εξ' αντιδιαστολής, προκύπτει ότι οι επιδοτήσεις που καταβάλλονται απευθείας στον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών δεν περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του φόρου. Επομένως, δεν περιλαμβάνονται στη βάση επιβολής του φόρου οι επιδοτήσεις οι οποίες καλύπτουν το κόστος λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Εντούτοις, όταν οι επιδοτήσεις του κόστους λειτουργίας χορηγούνται στο δικαιούχο πρόσωπο με σκοπό την εκ μέρους του παροχή συγκεκριμένου αγαθού ή υπηρεσίας, μπορεί να αντιμετωπισθούν όμοια με την αντιπαροχή που καταβάλλεται στον προμηθευτή αγαθών ή στον παρέχοντα τις υπηρεσίες και εντέλει, να υπαχθούν σε ΦΠΑ εφόσον, ενδεικτικά:

i. Η τιμή του αγαθού ή της υπηρεσίας καθορίζεται ή μπορεί να καθορίζεται το αργότερο κατά τον χρόνο επελεύσεως του γενεσιουργού γεγονότος, ήτοι κατά τον χρόνο γένεσης της φορολογικής υποχρέωσης όπως αυτός ορίζεται με την παρ. 1 του άρθρου 16 του Κώδικα ΦΠΑ.

ii. H υποχρέωση καταβολής της επιδότησης, εκ μέρους της χορηγούσας αρχής αντιστοιχεί προς το δικαίωμα του δικαιούχου να την λάβει εφόσον αυτός πραγματοποίησε την υποκείμενη στο φόρο πράξη.

iii. Η επιδότηση συνεπάγεται τη μείωση της τιμής για τον αγοραστή του αγαθού ή της υπηρεσίας.

iv. Συντρέχει περίπτωση μείωσης του ποσού της επιδότησης σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν πραγματοποιήσει μερικώς ή ολικώς τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει.
(βλ. σχετικά ΔΕΕ C-185/00)

5. Όταν δεν πληρούνται σωρευτικά όλες οι προϋποθέσεις της παρ.2 της παρούσας (α' έως γ' της εγκυκλίου ΠΟΛ.1057/1992), οι επιδοτήσεις θεωρούνται ως εξαιρούμενες του ΦΠΑ πράξεις (εκτός πεδίου) και δεν υπόκεινται σε φόρο.

6. Ως προς το δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των δαπανών που σχετίζονται με τα έσοδα από επιδοτήσεις, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Κώδικα ΦΠΑ, αναφορικά με το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η έκπτωση παρέχεται κατά το μέρος που τα αγαθά και οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση πράξεων που υπάγονται στο φόρο.

Περαιτέρω, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ, σε περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο χρησιμοποιεί αγαθά και υπηρεσίες για την πραγματοποίηση πράξεων, για μερικές από τις οποίες δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης, ο εκπιπτόμενος φόρος ορίζεται σε ποσοστό στα εκατό του συνολικού ποσού του φόρου των κοινών αυτών εισροών. [...]. Στον παρανομαστή του κλάσματος συμπεριλαμβάνονται επίσης και οι επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, οι οποίες δεν αποτελούν μέρος της φορολογητέας αξίας, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19.

Σύμφωνα με τη νομολογία του ΔΕΕ, όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που παρέχονται στον υποκείμενο στον φόρο σχετίζονται με δραστηριότητες οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, δεν είναι δυνατή ούτε η είσπραξη του φόρου επί των εκροών ούτε η έκπτωση του φόρου επί των εισροών (ΔΕΕ C-132/16, C-316/18, C-21/20).

7. Στην πράξη, έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τόσο πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης όσο και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, συγχέουν την κατάργηση της υποχρέωσης υπολογισμού του κλάσματος επιμερισμού του ΦΠΑ επί των κοινών τους δαπανών (pro rata), (άρ. 31 παρ. 1 του Κώδικα), με τον γενικότερο περιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης του ΦΠΑ επί των εισροών που χρησιμοποιήθηκαν μόνο για την τέλεση πράξεων εκτός πεδίου ΦΠΑ.

Εντούτοις, (όπως εξάλλου αναφέρεται και στην εγκύκλιο ΠΟΛ.1056/2002) η μόνη διαφοροποίηση σε σχέση με την διάταξη του άρθρου 31 του Κώδικα ΦΠΑ όπως ίσχυε προ της τροποποίησης που επήλθε με την παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 2954/2001 (Α'255), είναι ότι δεν δημιουργείται κλάσμα από την επιχείρηση που πραγματοποιεί πράξεις που παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης και πράξεις εξαιρούμενες του ΦΠΑ, δηλαδή πράξεις εκτός του πεδίου εφαρμογής, όπως π.χ. αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις και γενικότερα επιδοτήσεις μη φορολογητέες (που δεν αποτελούν αντιπαροχή και δεν συνδέονται άμεσα με την τιμή της διάθεσης των αγαθών).

Επομένως, δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών που αναλογεί τόσο σε πράξεις απαλλασσόμενες χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ όσο και σε πράξεις που είναι εκτός πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, προκειμένου να προσδιορισθεί το δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών θα εξετάζεται ο προορισμός αυτών των εισροών, αν δηλαδή προορίζονται και τελικά αν χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση των παραπάνω πράξεων (φορολογητέων, απαλλασσόμενων με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, απαλλασσομένων χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του φόρου, εκτός του πεδίου εφαρμογής του ΦΠΑ) (βλ. εγκύκλιο ΠΟΛ.1057/1992).

8. Συνεπώς, όταν ένα υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο πραγματοποιεί μόνο πράξεις που του παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών και πράξεις εκτός πεδίου ΦΠΑ, όπως εν προκειμένω οι επιδοτήσεις, θα πρέπει να εξετάζεται ο προορισμός των εισροών που πραγματοποιεί, αν δηλαδή πραγματοποιούνται στα πλαίσια άσκησης της υπαγόμενης στον ΦΠΑ δραστηριότητάς τους ή αν πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας τους η οποία στερείται οικονομικού χαρακτήρα και επομένως εξαιρείται του ΦΠΑ, προκειμένου για τον προσδιορισμό του δικαιώματος έκπτωσης.

Αντίθετα, ο τρόπος χρηματοδότησης των εισροών αυτών, είτε μέσω εσόδων προερχομένων από οικονομικές δραστηριότητες είτε μέσω επιδοτήσεων δεν ασκεί επιρροή για τον καθορισμό του δικαιώματος έκπτωσης, καθόσον ο λόγος που δικαιολογεί την έκπτωση του ΦΠΑ που καταβλήθηκε επί των εισροών είναι η χρησιμοποίηση των αγαθών και υπηρεσιών που αποκτήθηκαν ως εισροές για φορολογητέες πράξεις. (βλέπετε και πρόσφατη απόφαση ΔΕΕ C21/20).

9. Κατόπιν των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι κάθε επιδότηση (όπως π.χ. και οι επιχορηγήσεις που καταβάλλονται στις Ομάδες Τοπικής Δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης - LEADER) θα πρέπει να εξετάζεται διακριτά και μεμονωμένα με βάση τους όρους που ορίζονται στο εκάστοτε πρόγραμμα - πλαίσιο στήριξης, προκειμένου για τον προσδιορισμό της ενδεδειγμένης φορολογικής μεταχείρισης.

10. α. Όταν μια επιδότηση δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή της σε ΦΠΑ, θεωρούμενη ως εξαιρούμενη του ΦΠΑ πράξη, δεν δύναται να θεμελιώσει δικαίωμα προς έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών/δαπανών που σχετίζονται με αυτή, στον βαθμό που η επιδότηση προορίζεται να χρηματοδοτήσει τη δραστηριότητα του υποκείμενου στο φόρο προσώπου η οποία στερείται οικονομικού χαρακτήρα. Δύναται, ωστόσο, να εκπεσθεί στο σύνολό του ο ΦΠΑ επί των εισροών των κοινών δαπανών, ήτοι αυτών που πραγματοποιούνται τόσο για πράξεις του παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης όσο και για την είσπραξη των επιδοτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπολογίζεται η αναλογία έκπτωσης του φόρου (pro rata) για άλλον λόγο.

β. Όταν μια επιδότηση προσαυξάνει τη φορολογητέα βάση και υπόκειται ως εκ τούτου σε ΦΠΑ, παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ επί των σχετιζόμενων με αυτή εισροών εκτός αν η πράξη για την οποία δίδεται ως αντιπαροχή απαλλάσσεται από τον ΦΠΑ χωρίς δικαίωμα έκπτωσης.

γ. Ο ΦΠΑ των εισροών για τον οποίο δεν παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης κατά τα ανωτέρω, δεν λογίζεται, βάσει των περί ΦΠΑ διατάξεων, ως ανακτήσιμη δαπάνη.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ εδώ

 

 

 

Πηγή

 

Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 - Εναρξη υποβολής αιτήσεων από την 5η Σεπτεμβρίου

enisxisi touristikwn ependisewn

Ανακοινώθηκε στις 5 Αυγούστου η 1η Προκήρυξη του Καθεστώτος «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 με ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων την 5η Σεπτεμβρίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών την 5η Δεκεμβρίου 2022.

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος.

 • Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος για το έτος 2022 ανέρχεται σε 150.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 75,0 εκατ. ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής ενώ τα υπόλοιπα 75,0 εκατ. ευρώ αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Σκοπός του παρόντος καθεστώτος είναι η χορήγηση ενισχύσεων σε ένα ευρύ πεδίο τουριστικών επενδύσεων που αφορούν κυρίως στη δημιουργία, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών καταλυμάτων, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος

 • Δικαιούχοι είναι οι κάτωθι νομικές μορφές επιχειρήσεων:

Εμπορική εταιρία
Συνεταιρισμός
Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
Κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα,
Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους υπό προϋποθέσεις
Υπαγόμενα επενδυτικά σχέδια

Τα υπαγόμενα, στο καθεστώς «Ενίσχυση Τουριστικών Επενδύσεων», επενδυτικά σχέδια αφορούν σε:

α) ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

β) εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων, μετά πενταετία από την έναρξη λειτουργίας της μονάδας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής της μονάδας, καθώς και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

γ) επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους, με την προϋπόθεση ότι στο διάστημα διακοπής δεν έχει γίνει αλλαγή χρήσης του κτιρίου και ότι, μέσω της επέκτασης ή του εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής αναβαθμίζονται σε κατηγορία τεσσάρων (4) τουλάχιστον αστέρων,

δ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping), τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

ε) ίδρυση και εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τριών (3) τουλάχιστον αστέρων,

στ) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014 (Α΄ 155), που κατατίθενται ως ενιαία σχέδια, μη περιλαμβανομένων των προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτιρίων και εγκαταστάσεων,

ζ) ίδρυση και εκσυγχρονισμό μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων, εφόσον,

ζα) φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξενίας»,

ζβ) υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οικισμών σε μια από τις ακόλουθες περιοχές: i) ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, ii) περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση έως τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα τα σύνορα, iii) νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων,

ζγ) κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε (5) κλειδιών, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 12868/2018 (Β΄ 3119) απόφαση του Υπουργού Τουρισμού και

ζδ) διατηρούν ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) ενοικιαζόμενων δωματίων,

η) ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας (condo hotels), όπως ορίζονται στον ν. 4276/2014, υπό την προϋπόθεση ότι η μεταβίβαση ή η μακροχρόνια μίσθωση ενισχυόμενων τμημάτων αυτών λαμβάνει χώρα μετά από τη λήξη της τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του φορέα της επένδυσης, την επιφύλαξη της περ. (ζ) της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν.4887/2022.

 • Είδη ενισχύσεων

Φορολογική απαλλαγή
Επιχορήγηση
Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης
Επιδότηση κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης
Ποσοστά ενίσχυσης

Τα ποσοστά ενίσχυσης, σύμφωνα με τον νέο Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στον ακόλουθο πίνακα:

enisxisi touristikwn ependisewn2

Ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων (που αφορούν και την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας)

1. Αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων χορηγούνται για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται σε:

α. Ορεινές περιοχές, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ., εκτός των δημοτικών ενοτήτων που συνιστούν μέρος του πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας,
β. περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση τριάντα (30) χιλιομέτρων από τα σύνορα,
γ. νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων.
δ. σε κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα,
ε. περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές, σύμφωνα με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής.
2. α. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης, (Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και ο Δήμος της Μεγαλόπολης), τα ποσοστά ενίσχυσης είναι τα ανώτατα του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και σύμφωνα με τα οριζόμενα είδη ενισχύσεων της παρ. 3 του άρθρου 9.

β. Για τα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, το ποσοστό επιχορήγησης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζεται στο 90% και για τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό της φορολογικής απαλλαγής στο 90% του ανώτατου ορίου του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.

3. Στα επενδυτικά σχέδια που υλοποιούνται από μεσαίες επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης, Έβρου και Ξάνθης, παρέχεται και το κίνητρο της επιχορήγησης, σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) για την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τριάντα τοις εκατό (30% για τις Περιφερειακές Ενότητες Ροδόπης και Ξάνθης, του προβλεπόμενου ποσοστού ενίσχυσης με τα υπολειπόμενα ποσοστά φορολογικής απαλλαγής να διαμορφώνονται σε σαράντα τοις εκατό (40%) και εβδομήντα τοις εκατό (70%) αντίστοιχα.

 • Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικών σχεδίων

Κάθε φορέας συμμετέχει στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, είτε με συνδυασμό αυτών. Στο είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν πρέπει να περιλαμβάνεται κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

 • Υποβολή Επενδυτικών σχεδίων

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται μέσω του ΠΣ.Αv (https://opsan.mindev.gov.gr)

Η ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς είναι η 5η Σεπτεμβρίου 2022. Ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών ορίζεται η 5η Δεκεμβρίου 2022.

 • Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων

Η αξιολόγηση των επενδυτικών σχεδίων εκκινεί από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και ολοκληρώνεται με το αποτέλεσμα του ελέγχου αξιολόγησης από την Επιτροπή Αξιολόγησης εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών από τη λήξη του καθεστώτος.

 • Φορείς αξιολόγησης - παρακολούθησης

Η Περιφέρεια ΔΜ, αν ο προϋπολογισμός του επενδυτικού έργου είναι ως 1,0 εκ. ευρώ
Η Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών, Τομέας Μακεδονίας - Θράκης, αν ο προϋπολογισμός είναι 1,0-3,0 εκ. ευρώ
Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αν ο προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των 3,0 εκ. ευρώ.

Δείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο το σχετικό ΦΕΚ εδώ

 

 

 

Πηγή

 

Παλέρμο Ιταλία Ιούλιος 2022 - Συνάντηση Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής (SG Agri-Food) του Enterprise Europe Network


SG Agri Food home

Στις 4 & 5 Ιουλίου 2022 διοργανώθηκε στο Παλέρμο της Ιταλίας η πρώτη, δια ζώσης, συνάντηση της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής (Sector Group Agri-Food) του δικτύου Enterprise Europe Network. Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον κ. Σπύρο Κελλίδη, πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τομεακής Ομάδας εκ μέρους της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., σε συνεργασία με την κα. Giada Platania, στέλεχος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) και αντιπρόεδρο της Τομεακής Ομάδας. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε επίσης με την υποστήριξη του Εκτελεστικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας & Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (EISMEA) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της συνάντησης ήταν ο σχεδιασμός δράσεων της Τομεακής Ομάδας για το επόμενο χρονικό διάστημα, με έμφαση στην υποστήριξη των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων αγροδιατροφής καθώς και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων του Δικτύου.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας τα μέλη της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν διεξοδικά για τις νέες ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) και πιο συγκεκριμένα για το πρόγραμμα χρηματοδότησης "EIC Accelerator" από τον κ. Ivan Stefanic, Διευθυντή Προγραμμάτων EIC με έμφαση στις Τεχνολογίες Διατροφικής Αλυσίδας και στα Νέα & Αειφόρα Τρόφιμα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας έχει προκηρύξει μια σειρά χρηματοδοτικών εργαλείων για την υποστήριξη ερευνητών και επιχειρηματιών στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν νέες τεχνολογίες και προϊόντα με απώτερο στόχο την εμπορική τους αξιοποίηση στις αγορές.

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής διοργανώθηκε υβριδικό σεμινάριο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας (EIC) σε συνεργασία με το Enterprise Europe Network / Sector Group Agri-Food (Τομεακή Ομάδα Αγροδιατροφής) και με την υποστήριξη της Θεματικής Ομάδας Πρόσβαση στη Χρηματοδότηση (Thematic Group Access to Finance), υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα:

«Ευκαιρίες χρηματοδότησης για καινοτόμες επιχειρήσεις αγροδιατροφής»

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι πιθανοί υποψήφιοι / ΜΜΕ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις "Ευκαιρίες χρηματοδότησης για καινοτόμες εταιρείες αγροδιατροφής" και "Πληροφορίες σχετικά με τις ανοιχτές προσκλήσεις", συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων επιλεξιμότητας και των προθεσμιών υποβολής αιτήσεων από τον κ. Ivan Stefanic, Διευθυντή Προγράμματος EIC για Τεχνολογίες Τροφικής Αλυσίδας και για καινοτόμα και βιώσιμα τρόφιμα από τον κ. Μίχο Κωνσταντίνο EISMEA E.03 Accelerator. Η εκδήλωση ήταν επίσης μια ευκαιρία να συζητηθούν οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας αγροδιατροφής και η αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων στις μέρες μας και να μάθουμε "10 λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε πραγματικά τα προγράμματα EIC".

Οι δυνητικοί φορείς που μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης είναι μεμονωμένες καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρηματίες, επιστήμονες από κράτη μέλη της ΕΕ ή από συνδεδεμένη χώρα με το πρόγραμμα "Ορίζοντας Ευρώπη" - Horizon Europe που επικεντρώνονται σε προϊόντα / τεχνολογίες ή καινοτομίες στον κλάδο της αγροδιατροφής.

Διοργάνωση Επιχειρηματικής Αποστολής στο Παλέρμο της Ιταλίας με την Τομεακή Ομάδα Αγροδιατροφικών προϊόντων (SG Agri-Food) του δικτύου Enterprise Europe Network.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Σικελίας (Sicindustria) με την υποστήριξη της ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε., μέλη αμφότεροι του Δικτύου Enteprise Europe Network και της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής (Sector Group Agri-Food), συνδιοργάνωσαν Επιχειρηματική Αποστολή στη Σικελία η οποία πραγματοποιήθηκε από 5 εως 8 Ιουλίου 2022 στο Παλέρμο της Ιταλίας. Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από την Ένωση Επιμελητηρίων της Σικελίας (Unioncamere Sicilia).

Στην εκδήλωση πήραν μέρος περισσότεροι από 140 Σικελούς παραγωγούς καθώς και συνολικά 21 αγοραστές (buyers) από Αυστρία, Γερμανία, Ιαπωνία, Ελλάδα, Λιθουανία, Πολωνία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, με τους οποίους πραγματοποιήθηκαν πάνω από 300 επιχειρηματικές συναντήσεις B2B. Επίσης, προγραμματιστηκαν για τους συμμετέχοντες αγοραστές επισκέψεις σε εταιρείες - παραγωγούς στη Σικελία. Οι αγοραστές εκδήλωσαν ενδιαφέρον για πληθώρα τοπικών προϊόντων μεταξύ των οποίων κρασιά και λικέρ μέχρι ζυμαρικά, από βιολογικά προϊόντα μέχρι προϊόντα χωρίς γλουτένη, από ψάρια μέχρι γλυκά, κονσέρβες, μέλι, φρούτα, λαχανικά κ.λπ.

Η επόμενη συνάντηση της Τομεακής Ομάδας Αγροδιατροφής (Sector Group Agri-Food) έχει προγραμματιστεί για τις 20 & 21 Οκτωβρίου 2022 στο πλαίσιο της Διεθνούς έκθεσης τροφίμων & ποτών SIAL Paris 2022.

 

 

 

  

Πηγή

 

Έναρξη Νέου Αναπτυξιακού Νόμου - Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα»

 

neos anaptyxiakos metapoiisi

 

Την πρώτη προκήρυξη του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 για το Καθεστώς Ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα» υπέγραψε σήμερα 21 Ιουλίου 2022, ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης.

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος θα μεταβάλει ουσιαστικά το περιβάλλον χορήγησης κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις, προκειμένου να επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν μεγαλύτερη αποδοτικότητα των δημόσιων πόρων. Σημειώνεται ότι, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, επιτυγχάνοντας την τροποποίηση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και πλέον σεόλες σχεδόν τις Περιφέρειες της χώρας ορίζονται πολύ υψηλά ανώτατα όρια ενισχύσεων με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές μετάβασης. Επίσης, για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα χορήγησης ενισχύσεων για δαπάνες που δεν περιλαμβάνονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων όπως δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δαπάνες για ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, δαπάνες για επαγγελματική κατάρτιση κλπ.

Ιδιαίτερη, σημαντική καινοτομία, αποτελεί και το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ. - Αν) που θα υποστηρίζει όλο τον «κύκλο ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου. Μέσα από σύγχρονες και αυτοματοποιημένες μεθόδους επιτυγχάνεται η απλούστευση των διαδικασιών και η μείωση της περιττής γραφειοκρατίας σε ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις με γρήγορες ταχύτητες.

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα», το ελάχιστο ύψος του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε:

α. 1.000.000 ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. 500.000 ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. 250.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. 100.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις,

ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τους Αστικούς Συνεταιρισμούς, τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.).

Ως ημερομηνία έναρξης της υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο παρόν καθεστώς ορίζεται η 27η Ιουλίου 2022 και ημερομηνία λήξης του κύκλου υποβολών η 31η Οκτωβρίου 2022.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του Ο.Π.Σ. - Αv(https://opsan.mindev.gov.gr) από την Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022. Για το πλήρες κείμενο τηςπροκήρυξης και περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να περιηγηθείτε στην νέα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr/el).

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση και της ομάδας του, λάβαμε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη την έγκριση για να ξεκινήσει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, με πρώτο καθεστώς τη «Μεταποίηση-Εφοδιαστική Αλυσίδα». Με το εργαλείο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, τις ψηφιακές διαδικασίες που έχουμε θεσπίσει, την απλοποίηση της γραφειοκρατίας και τα υψηλότερα κίνητρα που επιτύχαμε δίνουμε μία μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη της Ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα, στη μεταποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας που είναι το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, όπως και οι εξαγωγές».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Νίκος Παπαθανάσης δήλωσε σχετικά:

«Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ανταποκρίνεται στις πιο σύγχρονες ανάγκες της νέας επιχειρηματικότητας, με 13 διακριτά καθεστώτα. Όλα τα καθεστώτα αφορούν σε καθοριστικούς για την εθνική οικονομία τομείς και κλάδους, όπως της μεταποίησης - το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα - του τουρισμού, της αγροδιατροφής, των υπηρεσιών κ.λπ., αλλά και σύγχρονες οικονομικές δραστηριότητες, όπως η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός, η έρευνα και εφαρμοσμένη καινοτομία, το ΝέοΕπιχειρείν κ.λπ., που αποτελούν τις βασικές αναπτυξιακές πολιτικές της ελληνικής οικονομίας. Με σκληρή και συντονισμένη δουλειά επιτύχαμε αυξημένα όρια ενισχύσεων για σχεδόν όλες τις Περιφέρειες της πατρίδας μας και συμπεριλάβαμε καινοτομίες ως προς τις διαδικασίες αξιολόγησης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων. Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θέτει σε άμεση προτεραιότητα την δημιουργία ενός σύγχρονου επενδυτικού μοντέλου στην Ελλάδα που χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, ευελιξία και εμπιστοσύνη μεταξύ Πολιτείας και επιχειρήσεων. Με ισχυρά κίνητρα στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, φέρνουμε νέες επενδύσεις, με νέες θέσεις εργασίας».

 • Για περισσότερες πληροφορίεςδείτε το επισυναπτόμενο αρχείο σχετικά με τον καθορισμό του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο καθεστώς ενισχύσεων «Μεταποίηση - Εφοδιαστική Αλυσίδα».

 

Κατεβάστε το σχετικό αρχείο εδώ

 

 

 

Πηγή

 

 

 

2η τροποποίηση-Πρόγραμμα Στήριξης & Ενίσχυσης ΜΜΕ στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας & Δήμο Μεγαλόπολης Π.Ε. Αρκαδίας από το Πράσινο Ταμείο-Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης έως τις 21-9-2022


mme 2htropopoiisi

Ο ΕΦΕΠΑΕ, Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 6 του Συνεχιζόμενου Χρηματοδοτικού Προγράμματος με τίτλο "Χρηματοδότηση έργων και Δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας" από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018» που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αν. Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ν. Παπαθανάση και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κων/νο Σκρέκα που αφορά στη Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Σύμφωνα με την απόφαση παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για ένταξη στη Δράση έως την Τετάρτη 21-9-2022 και ώρα 15:00.

Υπενθυμίζεται ότι :

 • Η νέα Δράση απευθύνεται σε υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσειςστις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας, καθώς και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας, των οποίων η δραστηριότητα αφορά στην εκτέλεση εργασιών, την παροχή υπηρεσιών και την προμήθεια αγαθών άμεσα προς τη ΔΕΗ ή/και έμμεσα προς υπεργολάβους που έχουν συνάψει συμβάσεις με τη ΔΕΗ. Ειδικότερα, το πρόγραμμα στηρίζει και ενισχύει τις επιχειρήσεις αυτές προκειμένου να διαφοροποιήσουν τα παραγόμενα προϊόντα, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις εκτελούμενες εργασίες τους, με στόχο τη σταδιακή απεξάρτησή τους από τη ΔΕΗ και συνολικά από τις λιγνιτικές δραστηριότητες σε βάθος πενταετίας.
 • O επιλέξιμος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 20.000 έως 200.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών θα ανέρχονται σε 80% δημόσια επιχορήγηση και 20% ιδιωτική συμμετοχή.
 • Οι Αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), www.ependyseis.gr

H υποβολή των αιτήσεων ξεκίνησε στις 23-9-2021. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών (21-9-2022) από την αρχική δημοσίευσή της.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων της Δράσης συνεχίζεται. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των επενδυτικών σχεδίων είναι άμεση, αντικειμενική και απλοποιημένη. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Οι δικαιούχοι των οποίων τα επενδυτικά τους σχέδια απορρίφθηκαν έχουν δικαίωμα νέας υποβολής της αίτησής τους.

Συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στη Δράση 54 επενδυτικά σχέδια, ισάριθμων Δικαιούχων επιχειρήσεων, με συνολική δημόσια δαπάνη (επιχορήγηση) 7.399.430,67 € €.

Η Δράση διέπεται από τον κανονισμό 1407/2013 της Ε.Ε. (De minimis) και θα υλοποιηθεί από το Πράσινο Ταμείο και τον ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιοι εταίροι EΦΕΠΑΕ : ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ και Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων).

Το Έντυπο Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης, όπως και όλα τα συνοδευτικά έντυπα της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στους δικτυακούς τόπους:

Για την έγκυρη, ασφαλή και εμπεριστατωμένη ενημέρωση επί της Αναλυτικής Πρόσκλησης και της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη Δράση, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στις επίσημες πηγές πληροφόρησης και συγκεκριμένα:

 • Α) ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας
 • ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/EΦΕΠΑΕ(τηλ 2310-480.000, www.kepa-anem.gr , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) .
 • ΑΝΚΟ (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας),τηλ. 24610-24022, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , www.anko.gr) .
 • Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr(πεδίο "Στείλε το ερώτημά σου" στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/) .

Β) Για το Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας)

Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων /Γραφείο Πληροφόρησης (Μαιζώνος 122 & Γούναρη, Πάτρα, Τηλ. 2610 622711, Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. , www.diaxeiristiki.gr ).

Δείτε τη Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης εδώ

Απόφαση και Τροποποιημένη Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

 

 

 

 

Πηγή

 

Ψηφιακά εργαλεία ΜΜΕ – Νέο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα για ΜΜΕ από το Ελλάδα 2.0


digital tools anko

Στις 22 Ιουνίου 2022 ξεκινάνε οι αιτήσεις για το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ" (Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων). Σκοπός του προγράμματος  είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας. Επιλέξιμη προς επιδότηση από το Πρόγραμμα είναι η προμήθεια ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και συναφών με αυτές συμπληρωματικών υπηρεσιών, μέσω συστήματος επιταγών (vouchers).

 

Δικαιούχοι προγράμματος

Το πρόγραμμα "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ" απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν όλες οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
• Δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
• Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
• Έχουν ιδρυθεί/ συσταθεί πριν την 01.01.2022.
• Δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμη δραστηριότητα (λαμβάνεται υπόψη ο κύριος ΚΑΔ κατά την υποβολή της αίτησης).
• Κατά την περίοδο 01.01.2021-31.12.2021 παρείχαν απασχόληση με όρους εξαρτημένης εργασίας, η οποία εκφραζόμενη σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας αθροίζει από 0,01 έως 250,00 ΕΜΕ.
• Συνιστούν νομική οντότητα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ι.Κ.Ε, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός) ή Ατομική Επιχείρηση, και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Ύψος και ποσοστό χρηματοδότησης

digital tools anko2

Το εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και εμπίπτει στη Δράση Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ" ανέρχεται στα 180.000.000 ευρώ και δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης επιταγών (vouchers), βάσει του μεγέθους της επιχείρησης σε όρους απασχόλησης και ειδικότερα ανά Κατηγορία Επιχειρήσεων ως εξής:

digital tools anko3

Σε όλες τις περιπτώσεις, η χρηματοδότηση αφορά στο 90% της επένδυσης.

Κάθε δικαιούχος της Κατηγορίας 1 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας και μόνο επιδοτούμενης λύσης, η οποία τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος.

Κάθε δικαιούχος των Κατηγοριών 2,3 ή 4 μπορεί να χρηματοδοτηθεί για την αγορά μίας ή και παραπάνω επιδοτούμενων λύσεων. Η κάθε επιδοτούμενη λύση τιμολογείται και εξοφλείται συνολικά σε μία συναλλαγή, με μέρος της εξόφλησης να προέρχεται από εξαργύρωση επιταγών του Προγράμματος. Για να είναι δυνατή η αγορά λύσεων μέσω πολλαπλών συναλλαγών, η αναλογούσα ενίσχυση μπορεί να κατανεμηθεί σε παραπάνω επιταγές (οι οποίες στο σύνολό τους θα αθροίζουν την συνολική αξία voucher που αναλογεί στο δικαιούχο).

Επιλέξιμες δαπάνες

Στο πρόγραμμα "Ψηφιακά Εργαλεία ΜΜΕ" οι επιχειρήσεις έχουν την δυνατότητα να επενδύσουν σε μία σειρά από διαφορετικές λύσεις (προϊόντα/υπηρεσίες). Οι κατηγορίες είναι αρκετές, ωστόσο, οι πιο βασικές είναι εξής:

 Πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου (eshop)
• Εφαρμογές Διαχείρισης & υποστήριξης Πελατών (π.χ. CRM)
• Εφαρμογές Διαχείρισης Προσωπικού (HR)
• Εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών (WMS)
• Εφαρμογές πωλήσεων, κρατήσεων, παραγγελειοληψίας και τιμολόγησης
• Υπηρεσίες Cloud Infrastructure & cloud Platforms
• Εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας
• και άλλα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις Χρηματοδότησης  μπορούν να υποβάλλονται από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.

Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης Δικαιούχων

Η αίτηση υποβάλλεται στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) από εκπρόσωπο της επιχείρησης που κατέχει νομίμως τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα taxisnet).

 

Ιστοσελίδα Δημόσιας Πρόσκλησης

 

 

  

Πηγή

 

Πράσινος Αγροτουρισμός. Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις από το Ελλάδα 2.0

prasinos agrotourismos anko

Το πρόγραμμα απευθύνεται ειδικά σε: Υφιστάμενες και Υπό Σύσταση ΜΜΕ και μεγάλες επιχειρήσεις Α) Υφιστάμενα Νομικά Πρόσωπα (ΜΜΕ και Μεγάλες Επιχειρήσεις) Β) Υπό-σύσταση Νομικά Πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης πριν την έκδοση της ατομικής εγκριτικής απόφασης ένταξης στο Υποέργο. Δεν ενισχύονται φυσικά πρόσωπα και ατομικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που περιγράφονται παραπάνω

Το πρόγραμμα ενισχύει επενδυτικά σχέδια στον τομέα του τουρισμού, τα οποία συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν.

Ο στόχος είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών - τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού.

Κάθε επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να αποδεικνύει τον παραπάνω στόχο και επιπρόσθετα τουλάχιστον έναν από τους παρακάτω στόχους

α) Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.

β) Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

γ) Η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων.

δ) Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα και η υιοθέτηση της συμβολαιακής γεωργίας.

prasinos agrotourismos anko2

Δικαιούχοι:

Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • α) Προσφέρουν διατροφή και προϊόντα αγροδιατροφής στους επισκέπτες, εντός του χώρου εγκατάστασης ή και στον τόπο παροχής υπηρεσιών βιωματικού τουρισμού της επιχείρησης.
 • β) Οι Α ΄ύλες προέρχονται:

αα) Από συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό κατ' ελάχιστον 60% κατ' έτος, ή

ββ) Από καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ποσοστό κατ' ελάχιστον 60% κατ' έτος

Η ανωτέρω υποχρέωση, ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 ετών.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιουχοι πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, νομικές μορφές της κοινοπραξίας με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

 • Επιλέξιμες Δαπάνες (συνοπτικά)

Ενισχύονται επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού πληρουμένων σε κάθε περίπτωση των προϋποθέσεων του κατά περίπτωση εφαρμοστέου άρθρου του ΓΑΚ.

Α. Δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων (ΓΑΚ άρθρο 14 του τμήματος 1) όπως ισχύουν κάθε φορά:

α) Κατασκευή ή εκσυγχρονισμός ακινήτων.

β) Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου προκειμένου να εξυπηρετούνται οι ανάγκες της μονάδας.

γ) Οχήματα (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών ποδηλάτων κ.ά.) με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί μεταφορές, στο πλαίσιο της λειτουργίας της . Επιλέξιμα είναι τα ηλεκτρικά οχήματα, τα οχήματα μηδενικών εκπομπών CO2 και τα οχήματα που εκπέμπουν CO2 μικρότερο των 50g/Km

δ) Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση εξοπλισμού, που εξυπηρετεί την λειτουργία της μονάδας.

ε) Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης της επιχείρησης. Στον εξοπλισμό μηχανοργάνωσης συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες για απομακρυσμένη και έξυπνη διαχείριση με την εγκατάσταση συστημάτων τηλε-ελέγχου καθώς και κάθε άλλη επένδυση η οποία οδηγεί σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων. Επιλέξιμος είναι ο εξοπλισμός ο οποίος που λειτουργεί κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και συνοδεύεται από αντίστοιχες πιστοποιήσεις εφόσον υφίστανται στην αγορά.

στ) Δαπάνες για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία.

ζ) Άυλες δαπάνες όπως απόκτηση λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων (συμπεριλαμβάνονται και επενδύσεις σε ψηφιακή αναβάθμιση των επιχειρήσεων) / Τεχνικές προδιαγραφές και σχεδιασμός προϊόντων / Έρευνες αγοράς / Εταιρική ταυτότητα & branding (logos, εταιρικές παρουσιάσεις κ.λπ.) / Σχεδιασμός προωθητικών ενεργειών και υλικού για εταιρείες και προϊόντα. Επιπλέον, επιλέξιμα είναι η απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC GlobalStandards, IFS FoodStandard, GLOBALG.A.P. κ.λπ.)

 • ΒΔαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων

α) Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜΜΕ

αα) Οι επιλέξιμες δαπάνες συνίστανται στο κόστος των συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρέχονται από εξωτερικούς συμβούλους.

ββ) Οι εν λόγω υπηρεσίες δεν πρέπει να αποτελούν συνεχή ή περιοδική δραστηριότητα ούτε να συνδέονται με τις συνήθεις λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης, όπως τακτικές υπηρεσίες παροχής φορολογικών και νομικών συμβουλών ή διαφημιστικές υπηρεσίες

β) Ενισχύσεις για συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις

Επιλέξιμες οι δαπάνες συμμετοχής σε οποιαδήποτε εμπορική έκθεση (μίσθωσης, εγκατάστασης και διαχείρισης περιπτέρου).

γ) Επενδυτικές ενισχύσεις για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

αα) Ο εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές δεν ενισχύεται ως μεμονωμένη δράση, αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.

ββ) Οι επενδύεις σε ΑΠΕ, περιλαμβανομένης της ηλιακής ενέργειας, θα στηρίζονται σε σχετική μελέτη ενεργειακών απαιτήσεων και στην οποία γίνεται ανάλυση του ποσοστού κάλυψης των αναγκών λειτουργίας της επιχείρησης του δικαιούχου.

γγ) Οι ενισχυόμενες επενδύσεις χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βιώσιμων βιοκαυσίμων που δεν είναι βασιζόμενα σε εδώδιμα φυτά.

δδ) Ως επιλέξιμες δαπάνες σε ΑΠΕ λογίζονται οι πρόσθετες επενδυτικές δαπάνες που είναι απαραίτητες για την προώθηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές

εε) Οι ενισχύσεις χορηγούνται μόνο σε νέες εγκαταστάσεις ΑΠΕ. Καμία ενίσχυση δεν χορηγείται ούτε καταβάλλεται μετά την έναρξη λειτουργίας της εγκατάστασης και η ενίσχυση είναι ανεξάρτητη από την παραγωγή.

 • Τι ενισχύεται:
  Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης είναι τα ακόλουθα:

Πολύ μικρές - Μικρές - Μεσαίες επιχειρήσεις: 500.000,00 Ευρώ (κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός)- 7.500.000,00 Ευρώ (ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός).

Μεγάλες επιχειρήσεις: 500.000,00 Ευρώ (κατώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός) -12.500.000,00 Ευρώ (ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός)

 • Συνολικός Προϋπολογισμός:€49.006.000,00
 • Προϋπολογισμός Ταμείου:€49.006.000,00

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων: 05/07/2022
Λήξη Υποβολής Αιτήσεων: 30/09/2022

Γεωγραφική Περιοχή: Όλη η Ελλάδα
Ιστοσελίδα Δημοσίευσης Πρόσκλησης εδώ

Υποβολή αιτήσεων: Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη του Δημοσίου - www.gov.gr - στην ενότητα Γεωργία και κτηνοτροφία / Γεωργική Επιχειρηματικότητα με χρήση κωδικών Taxisnet
Πυλώνας: 4. Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας
Άξονας: 4.6 Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας
Δράση: 4.6.21 (16626) Μετασχηματισμός στον γεωργικό τομέα

 • Πληροφορίες Υπεύθυνου Φορέα
  Ως Φορέας Υλοποίησης (ΦΥ) ορίζεται η Υπηρεσία Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μέχρι ορισμού του ΦΥ, χρέη ΦΥ ασκεί η Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Για ερωτήματα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν email στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .


 

 

Πηγή

 

Αρχική       Ο Σύλλογος      Το Βελβεντό      Τα Νέα μας       Επικοινωνία         Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

  Copyright © 2015 - 2024   
     Εμπορικός Σύλλογος Βελβεντού     

                                                                   
 Designed by  
Tech Solutions PC